Pacjent może skutecznie zażądać zwrotu daniny, jeśli pobrano ją w związku z pobytem w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego.
Podatnik leczył się w jednym z kurortów. Po zakończeniu terapii wystąpił do burmistrza o zwrot opłaty uzdrowiskowej, którą od niego pobrano. Uzasadniał, że z tej daniny zwolnione są osoby przebywające w szpitalach. Burmistrz odmówił. Jego zdaniem zwolnienie określone w art. 17 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.) nie dotyczy szpitali uzdrowiskowych, tylko zwykłych. Podkreślił, że zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy opłata uzdrowiskowa pobierana jest od osób przebywających dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach, którym nadano status uzdrowiska.
Spór trafił do sądu. WSA wyjaśnił, że ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nie zawiera definicji szpitala. Należy więc odwołać się do innych przepisów: ustawy o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 217) i ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 651 z późn. zm.).
Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy o działalności leczniczej przez szpital rozumie się przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego, w którym wykonywane są świadczenia szpitalne. Chodzi o kompleksowe działania polegające na diagnozowaniu, leczeniu, pielęgnacji i rehabilitacji, które nie mogą być realizowane w ramach innych ambulatoryjnych lub stacjonarnych świadczeń zdrowotnych.
Z kolei ustawa o lecznictwie uzdrowiskowym posługuje się pojęciem zakładu lecznictwa uzdrowiskowego. Zgodnie z art. 6 tej ustawy jest nim m.in. szpital uzdrowiskowy.
Sąd zauważył, że obie ustawy są ze sobą powiązane, gdyż zgodnie z art. 15 ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym w sprawach nieuregulowanych w niej mają zastosowanie przepisy m.in. ustawy o działalności leczniczej. Dowodził też, że świadczenia, które pacjent otrzymuje w obu rodzajach szpitali, pokrywają się.
Wojewódzki sąd administracyjny orzekł więc, że definicję szpitala z ustawy o działalności leczniczej stosuje się do definicji szpitala z ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym. Należy więc uznać, że do kategorii szpitali w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych należy zaliczyć też szpitale uzdrowiskowe. Pobyt pensjonariusza w takiej placówce będzie więc wolny od opłaty uzdrowiskowej. Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Szczecinie z 14 marca 2013 r., sygn. akt I SA/Sz 921/12.