Opłata uzdrowiskowa pobierana jest od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status uzdrowiska. Nie muszą jej płacić m.in. osoby przebywające w szpitalach, co wynika z art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Z wnioskiem o modyfikację tej preferencji wystąpił Zarząd Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP. Zaproponował objęcie obowiązkiem uiszczenia opłaty osób przebywających w szpitalach uzdrowiskowych, przy pozostawieniu wyłączenia dla pacjentów innych szpitali. Sprawa została poruszona w interpelacji poselskiej (nr 20720/13).
Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na nią poinformowało, że nie przewiduje likwidacji zwolnienia. Podkreśliło, że ustawa obecnie nie różnicuje osób przebywających w szpitalach ze względu na rodzaj takiej placówki. Nadaje im więc jednakowe prawa w zakresie wyłączenia z obowiązku uiszczenia opłaty – co jest przejawem równego traktowania podmiotów znajdujących się w takiej samej lub podobnej sytuacji.
Resort finansów zauważa, że oprócz osób przebywających w szpitalach większość przyjezdnych, którzy spędzają w kurorcie dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych, ma obowiązek uiszczenia opłaty. Tak więc zwolnienie obejmuje tylko część gości miejscowości uzdrowiskowej.
W ocenie resortu odstąpienie od pobierania opłaty od osób, które ze względu na swój stan zdrowia przebywają w szpitalach, jest zgodne z zasadą sprawiedliwości społecznej.
Komu przysługuje zwolnienie
Opłaty uzdrowiskowej nie pobiera się:
● pod warunkiem wzajemności – od członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Polski;
● od osób przebywających w szpitalach;
● od osób niewidomych i ich przewodników;
● od podatników podatku od nieruchomości z tytułu posiadania domów letniskowych położonych w miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową albo uzdrowiskową;
● od zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej.