Co roku firmy audytorskie oprócz przeglądów i badań sprawozdań finansowych świadczą setki innych usług poświadczających. Korzystanie z niektórych jest obligatoryjne, bo wynika z przepisów prawa, np. kodeksu spółek handlowych, prawa bankowego, czy przepisów o ofercie publicznej.
Zgodnie z nimi niektóre czynności muszą przeprowadzać biegli rewidenci. – Chodzi np. o ocenę planu przekształcenia czy podziału spółki lub też sporządzenie raportu z badania prognoz wyników finansowych, które emitenci zamieszczają w prospektach emisyjnych – wyjaśnia Krzysztof Burnos, członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.
Dodaje, że liczba świadczonych przez biegłych rewidentów usług innych niż badanie czy przegląd sprawozdania zależy od aktywności rynku. Przedsiębiorcy łączą się i przekształcają, aby wzmocnić się w czasach osłabienia gospodarczego, niektórzy decydują się na emisję akcji na giełdzie.
Jeśli chodzi o inne usługi poświadczające, które nie są obowiązkowe, ich liczba zależy, zdaniem naszego rozmówcy, od świadomości rynku i wiedzy na temat znaczenia i możliwości wykorzystania biegłego rewidenta. Ponieważ dane o tych usługach pochodzą ze sprawozdań składanych przez firmy audytorskie do KRBR, mogą nie być kompletne. Nie ma bowiem obowiązku ich wpisywania do sprawozdań i nie wszyscy to robią. Krzysztof Burnos wyjaśnia, że audytorzy poświadczają np. prawidłowość dokumentów finansowych, w tym prognoz, składanych z wnioskiem kredytowym.
– W większości przypadków z tego typu usług fakultatywnych przedsiębiorstwa korzystają w kryzysowych sytuacjach, np. gdy zarząd chce rozliczyć głównego księgowego i zleca przegląd ksiąg rachunkowych – dodaje.