Co roku firmy audytorskie oprócz przeglądów i badań sprawozdań finansowych świadczą setki innych usług poświadczających. Korzystanie z niektórych jest obligatoryjne, bo wynika z przepisów prawa, np. kodeksu spółek handlowych, prawa bankowego, czy przepisów o ofercie publicznej.
Zgodnie z nimi niektóre czynności muszą przeprowadzać biegli rewidenci. – Chodzi np. o ocenę planu przekształcenia czy podziału spółki lub też sporządzenie raportu z badania prognoz wyników finansowych, które emitenci zamieszczają w prospektach emisyjnych – wyjaśnia Krzysztof Burnos, członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.
Dodaje, że liczba świadczonych przez biegłych rewidentów usług innych niż badanie czy przegląd sprawozdania zależy od aktywności rynku. Przedsiębiorcy łączą się i przekształcają, aby wzmocnić się w czasach osłabienia gospodarczego, niektórzy decydują się na emisję akcji na giełdzie.