Od przyszłego roku, podobnie jak dotychczas, aby uzyskać interpretację podatkową, konieczne będzie wystąpienie z wnioskiem o wydanie takiego dokumentu. Jednak od lipca wniosek trzeba będzie złożyć do ministra finansów, a nie do urzędu skarbowego. W niektórych przypadkach minister będzie mógł jednak – w celu zapewnienia jednolitości wydawanych interpretacji, a także usprawnienia obsługi wniosków – wydać rozporządzenie upoważniające podległe mu organy do wydawania interpretacji indywidualnych w jego imieniu i w ustalonym zakresie, z określeniem jednocześnie właściwości rzeczowej i miejscowej podległych organów. Ponadto zostanie określony, także rozporządzeniem, wzór wniosku o interpretację podatkową. Trzeba także pamiętać, że minister finansów poza wydawaniem indywidualnych interpretacji podatkowych będzie wydawał również interpretacje ogólne. Wszystko dlatego, że minister dąży do zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej, dokonując w szczególności jego interpretacji, przy uwzględnieniu orzecznictwa sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Co we wniosku

Wniosek o wydanie wiążącej interpretacji podatkowej będzie musiał zawierać stałe, przewidziane przepisami, elementy. We wniosku trzeba będzie w sposób wyczerpujący przedstawić zaistniały stan faktyczny albo zdarzenia przyszłe. Konieczne będzie także przedstawienie własnego stanowiska w sprawie, oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

Interpretacje indywidualne będzie także wydawał wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa

Ponadto wnioskujący będzie musiał złożyć oświadczenie – pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania – że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej. W przypadku złożenia fałszywego oświadczenia, wydana interpretacja nie wywoła skutków prawnych. Od wniosku za interpretację będzie trzeba także uiścić opłatę w wysokości 75 zł. Będzie trzeba to zrobić w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli podatnik w jednym wniosku poprosi o interpretację kilku stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych, opłatę trzeba będzie uiścić od każdego przedstawionego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Podatnik, który nie wniesie opłaty w przewidzianym 7-dniowym terminie, również musi liczyć się z tym, że wniosek zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia i organ nie wezwie podatnika do jej wpłacenia. Minister w przypadku pozostawienia sprawy bez rozpatrzenia wyda postanowienie, na które będzie można złożyć zażalenie.

PRZYKŁAD: CZY WARTO POCZEKAĆ


Podatnik będzie pracował w Wielkiej Brytanii. W Polsce nie uzyskał żadnych dochodów. Nie wie, w jaki sposób rozliczyć się ze swoich dochodów i planuje wystąpić z wnioskiem o wydanie interpretacji w swojej sprawie. W takiej sytuacji warto poczekać do lipca 2007 r. Dziś wydawaniem interpretacji w zakresie postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz innych ratyfikowanych umów międzynarodowych dotyczących problematyki podatkowej zajmuje się minister finansów. Oczywiście interpretację od ministra dostaje się w przypadku złożenia do niego odpowiedniego wniosku. Dziś minister na odpowiedź ma aż 6 miesięcy. Od 1 lipca 2007 r. minister na odpowiedź będzie miał 3 miesiące od otrzymania wniosku podatnika. W tym przypadku warto zatem zastanowić się nad tym, czy nie poczekać z wnioskiem o udzielenie interpretacji podatkowej dotyczącej umów międzynarodowych do lipca. Wniosek też będzie składany do ministra, ale ten będzie musiał szybciej udzielić odpowiedzi. Wszyscy zatem, którym zależy na czasie, powinni złożyć wniosek w przyszłym roku.

Co w odpowiedzi

Indywidualna interpretacja podatkowa będzie zawierać ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Minister odstąpi od uzasadnienia prawnego, jeśli stanowisko wnioskodawcy zawarte we wniosku będzie prawidłowe w pełnym zakresie. Gdy ocena stanowiska podatnika będzie negatywna, w interpretacji zostanie wskazane prawidłowe stanowisko wraz z uzasadnieniem prawnym. Znajdzie się w niej także pouczenie o prawie wniesienia skargi do sądu administracyjnego na otrzymane pismo. Na odpowiedź minister będzie miał określony czas. Interpretacja powinna być wydana bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Do tego terminu nie wlicza się terminów i okresów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. Warto więc pamiętać o dopełnieniu wszystkich niezbędnych czynności i wymagań, aby wniosek był właściwy i został rozpatrzony. Jest to istotne zwłaszcza dla tych osób, którym zależy na jak najszybszym otrzymaniu dokumentu. Każdy brak, czy to we wniosku czy opłaty, spowoduje wydłużenie terminu na otrzymanie interpretacji.

Zmiana interpretacji ogólnej

Minister będzie mógł z urzędu zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeśli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Gdy interpretacja zostanie przez ministra zmieniona, musi on o tym fakcie zawiadomić podatnika, któremu w danej sprawie interpretacja została wydana.

Publikowanie interpretacji

Interpretacje ogólne, wydawane przez ministra finansów będą publikowane bez zbędnej zwłoki w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów oraz zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej.

WAŻNEWniosek o interpretację indywidualną będzie mógł dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych

Również interpretacje indywidualne wraz z informacją o dacie doręczenia będą niezwłocznie przekazywane organom podatkowym właściwym ze względu na zakres spraw będących przedmiotem interpretacji oraz właściwemu organowi kontroli skarbowej. Interpretacje indywidualne wraz z wnioskiem o wydanie interpretacji, po usunięciu danych identyfikujących wnioskodawcę oraz inne podmioty wskazane w interpretacji, będą także niezwłocznie zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej.