Od 1 stycznia 2007 r., zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 41, poz. 399 z późn. zm.), obowiązek zapłaty tego podatku (zwanego PCC) będzie ciążył na podatnikach tego podatku. Jeżeli obowiązek podatkowy będzie ciążył na kilku podmiotach albo na stronach umowy zamiany albo wspólnikach spółki cywilnej, zobowiązanymi solidarnie do zapłaty podatku będą odpowiednio te podmioty, strony umowy zamiany albo wspólnicy spółki cywilnej.

Zapłata podatku

Obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnej będzie powstawał z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej. Obowiązek powstanie także z chwilą powołania się przez podatnika na fakt dokonania czynności cywilnoprawnej – jeżeli podatnik nie złoży deklaracji w prawie podatku od czynności cywilnoprawnych w terminie 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku, a następnie powoła się przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej na fakt jej dokonania. Doprecyzowano także na kim będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku. Zgodnie z nowymi przepisami obowiązek taki ciąży na: • przy umowie sprzedaży – na kupującym, • przy umowie zamiany – na stronach czynności, • przy umowie darowizny – na obdarowanym, • przy umowie dożywocia – na nabywcy własności nieruchomości, • przy umowie o dział spadku lub o zniesienie współwłasności – na podmiocie nabywającym rzeczy lub prawa majątkowe ponad udział w spadku lub we współwłasności, • przy ustanowieniu odpłatnego użytkowania, w tym również nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności – na użytkowniku lub nabywającym prawo służebności, • przy umowie pożyczki i umowie depozytu nieprawidłowego – na biorącym pożyczkę lub przechowawcy; • przy ustanowieniu hipoteki – na składającym oświadczenie woli o ustanowienie hipoteki, • przy umowie spółki cywilnej – na wspólnikach, a przy pozostałych umowach spółki – na spółce. Warto jednak wiedzieć, że do czynności cywilnoprawnych, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał przed dniem wejścia w życie nowelizacji ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, będą stosowane obecne przepisy.

Obowiązki płatników

Od przyszłego roku zmieni się także zakres obowiązków notariuszy, jako płatników podatku od czynności cywilnoprawnych. Notariusze, podobnie jak dziś, będą płatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego. Płatnicy będą zobowiązani uzależnić dokonanie czynności cywilnoprawnej od uprzedniego zapłacenia podatku. Ponadto będą musieli: • prowadzić rejestr podatku, • wpłacić pobrany podatek na rachunek organu podatkowego właściwego ze względu na siedzibie płatnika, w terminie 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek, a także przekazać w tym terminie deklarację o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika według ustalonego wzoru wraz z informacją o kwocie podatku należnego poszczególnym gminom, • przekazywać w terminie 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek organowi podatkowemu właściwemu ze względu na siedzibę płatnika odpisy sporządzanych aktów notarialnych dotyczących czynności cywilnoprawnych stanowiących przedmiot opodatkowania.

ZMIANA DEFINICJI Zmianie od nowego roku ulegną pewne definicje, stosowane w podatku od czynności cywilnoprawnych. Użyte w ustawie określenia oznaczają: • państwo członkowskie – państwo członkowskie Unii Europejskiej lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strona umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, • podatek od towarów i usług – podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) lub podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich.

Notariusze będą zobowiązani uzależnić dokonanie czynności cywilnoprawnej od uprzedniego zapłacenia podatku