Krajowa Rada Biegłych Rewidentów (KRBR) zadecydowała, że audyt w Polsce będzie się odbywał według Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej (MSRF). Obecnie obowiązują krajowe standardy (stanowią załącznik do uchwały KRBR nr 1608/38/2010).
Aby doszło do zmiany, spełniony musi być jeszcze jeden warunek formalny – brak sprzeciwu Komisji Nadzoru Audytowego.
Antoni Kwasiborski, członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, przewodniczący komisji ds. standaryzacji usług, wyjaśnia, że w UE nie ma obowiązku wdrożenia MSRF. Taka konieczność istniałaby tylko wówczas, gdyby Komisja Europejska wydała rozporządzenie w tej sprawie. Jednak mimo zapowiedzi wprowadzenia międzynarodowych standardów, jaka pojawiła się już w dyrektywie z 2006 r. Parlamentu i Rady UE dotyczącej ustawowych badań sprawozdań finansowych, Komisja rozporządzenia dotąd nie wydała. Brak obowiązku nie wyklucza możliwości stosowania MSRF, z której Polska właśnie skorzystała.
– Jednym ze skutków tej decyzji może być zwiększenie pracochłonności przeprowadzania i dokumentowania czynności rewizji finansowej – twierdzi Antoni Kwasiborski.
Będzie to wynikać z konieczności zastosowania bardziej szczegółowych procedur, np. dotyczących wyceny aktywów w wartości godziwej, zgodności działania zarządów spółek z przepisami prawa czy też błędów i ew. oszustw wpływających na informacje prezentowane w sprawozdaniach finansowych.
– Naturalną konsekwencją powinien być więc wzrost cen usług związanych z audytem – twierdzi ekspert. Z drugiej jednak strony bardziej szczegółowe wymogi to korzyść dla odbiorców sprawozdań, np. dla inwestorów i organów nadzoru.
Od 2015 roku rewidenci będą musieli przestrzegać MSRF. Jednak chętni już wcześniej będą mogli zastosować międzynarodowe zasady