Przedstawiciel podatkowy reprezentuje i wypełnia wszystkie obowiązki podatnika, jakie wynikają z ustawy o VAT, w tym przede wszystkim, dokonuje rozliczeń z fiskusem i solidarnie z podatnikiem odpowiada za złożone zeznania. Tax Care przypomina, że od 1 kwietnia obowiązują korzystniejsze dla podatników przepisy określające przedstawicielstwo.

Przedstawicielem podatkowym może zostać osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, o ile posiada uprawnienia do zawodowego wykonywania doradztwa podatkowego zgodnie z przepisami o doradztwie podatkowym lub do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami o rachunkowości. Poza tym musi spełniać łącznie następujące wymogi:
- posiada siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju,
- jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT czynny (a w przypadku WDT jako podatnik VAT UE),
- przez ostatnie 24 miesiące nie zalegał z wpłatami poszczególnych podatków stanowiących dochód budżetu państwa, przekraczającymi odrębnie w każdym podatku odpowiednio 3% kwoty należnych zobowiązań podatkowych w poszczególnych podatkach (udział zaległości w kwocie podatku ustala się w stosunku do kwoty należnych wpłat za okres rozliczeniowy, którego dotyczy zaległość).


Dodatkowo, jeśli kandydatem na przedstawiciela jest osoba fizyczna będąca podatnikiem, wspólnik spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej, członek władz zarządzających oraz główny księgowy, nie mogła być na przestrzeni ostatnich 24. miesięcy prawomocnie skazana za popełnienie przestępstwa skarbowego. Niezbędne jest również uprawnienie do zawodowego wykonywania doradztwa podatkowego lub do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Kiedy jest konieczny

Reklama

Zobligowanym do posiadania przedstawiciela podatkowego jest zagraniczny podmiot nie posiadający siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w krajach UE, który ze względu na wykonywanie w Polsce czynności opodatkowanych VAT-em, podlega w Polsce rejestracji jako czynny podatnik VAT. Zawierana umowa o przedstawicielstwo musi mieć charakter pisemny.

Kto fakultatywnie
Zmiany w ustawie o VAT obowiązujące od 1 kwietnia z obowiązku ustanawiania przedstawiciela podatkowego zwolnione są natomiast podatnicy, którzy siedzibę czy stałe miejsce prowadzenia firmy posiadają w jednym z krajów UE.

Podstawa prawna
Art. 18a-18d ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tj. Dz. U. z 2011 r. nr 177 poz. 1054

Katarzyna Miazek, Tax Care
Żaneta Rowińska, księgowa Tax Care