Opłaty za korzystanie z samochodu są kosztem jego używania i w rozliczeniu podatkowym nie mogą być potrącane w całości.
Spółka na terenie Polski i kilku innych krajów świadczy usługi izolacyjne i montażowe w przemyśle i budownictwie, produkuje także prefabrykaty do izolacji. W związku z prowadzoną działalnością zawiera umowy najmu i dzierżawy samochodów osobowych. Ma wątpliwości, czy powinna zaliczać wydatki z tytułu czynszu najmu lub dzierżawy w całości do kosztów uzyskania przychodów, czy też powinna to robić do wysokości limitu wynikającego z kilometrówki.
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi wyjaśnił, że co do zasady wydatki związane z użytkowanymi w prowadzonej działalności gospodarczej samochodami osobowymi stanowią koszty uzyskania przychodów. Przepisy zawierają jednak w tej kwestii ograniczenia. W ustawie o CIT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.) dotyczą one m.in. kosztów używania samochodów osobowych niebędących własnością podatnika. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o CIT do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się wydatków związanych z używaniem dla potrzeb działalności gospodarczej samochodów osobowych niestanowiących składników majątku podatnika – w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu dla celów podatnika oraz stawki za jeden kilometr, określonej w odrębnych przepisach. Podatnik jest obowiązany prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu (w sposób określony w art. 16 ust. 5 ustawy o CIT).