Opłaty za korzystanie z samochodu są kosztem jego używania i w rozliczeniu podatkowym nie mogą być potrącane w całości.
Spółka na terenie Polski i kilku innych krajów świadczy usługi izolacyjne i montażowe w przemyśle i budownictwie, produkuje także prefabrykaty do izolacji. W związku z prowadzoną działalnością zawiera umowy najmu i dzierżawy samochodów osobowych. Ma wątpliwości, czy powinna zaliczać wydatki z tytułu czynszu najmu lub dzierżawy w całości do kosztów uzyskania przychodów, czy też powinna to robić do wysokości limitu wynikającego z kilometrówki.
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi wyjaśnił, że co do zasady wydatki związane z użytkowanymi w prowadzonej działalności gospodarczej samochodami osobowymi stanowią koszty uzyskania przychodów. Przepisy zawierają jednak w tej kwestii ograniczenia. W ustawie o CIT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.) dotyczą one m.in. kosztów używania samochodów osobowych niebędących własnością podatnika. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o CIT do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się wydatków związanych z używaniem dla potrzeb działalności gospodarczej samochodów osobowych niestanowiących składników majątku podatnika – w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu dla celów podatnika oraz stawki za jeden kilometr, określonej w odrębnych przepisach. Podatnik jest obowiązany prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu (w sposób określony w art. 16 ust. 5 ustawy o CIT).
Ustawodawca nie definiuje pojęcia wydatków z tytułu używania. Zdaniem organu podatkowego odwołać się więc należy do „Słownika języka polskiego”. Zgodnie z nim przez wydatek należy rozumieć „sumę, która ma być wydana, albo sumę wydaną na coś”, natomiast „używać” oznacza „stosować coś, użytkować, posługiwać się czymś, robić z czegoś użytek”. Koszty używania rzeczy są zatem pojęciem szerszym niż koszty eksploatacyjne.
Zdaniem organu podatkowego do wydatków z tytułu używania samochodu osobowego niestanowiącego własności podatnika zalicza się wszystkie wydatki poniesione w związku z posługiwaniem się nim. Będzie to więc również czynsz płacony z tytułu najmu. Oznacza to, że w opisanym przypadku mają zastosowanie ograniczenia zawarte w art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o CIT. Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów poniesione i udokumentowane wydatki związane z wynajmem i eksploatacją samochodu osobowego (koszty paliwa, parkingów), jednakże wyłącznie w ramach kilometrówki.
Koszty używania pojazdów do celów służbowych pokrywa pracodawca według stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, które nie mogą być wyższe niż:
● 0,5214 zł – dla samochodów osobowych o pojemności skokowej silnika do 900 cm3,
● 0,8358 zł – dla samochodów osobowych o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3

Interpretacja dyrektora izby skarbowej w Łodzi z 14 marca 2013 r. nr IPTPB3/423-464/12-2/GG