Obowiązki podatkowe związane z objęciem udziałów, a następnie pozbyciem się ich, zależą od rodzaju firmy. Ważne jest także to, co wspólnik wniósł do niej jako swój wkład: pieniądze czy środki trwałe.

Czy objęcie udziału w spółce z o.o. podlega PIT

Reklama
Podatnik dostał od znajomego propozycję zostania udziałowcem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, która zajmuje się sprzedażą obuwia. Czy objęcie w niej udziałów podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych?

Reklama
Zgodnie z ustawą o PIT wartość obejmowanych udziałów w spółce z o.o. (a także w innych posiadających osobowość prawną, np. akcyjnej) jest przychodem z kapitałów pieniężnych. Udział w takiej spółce stanowi bowiem pewną określoną część kapitału zakładowego przedsiębiorstwa i może być przedmiotem obrotu na rynku.
Obowiązek zapłaty podatku zależy jednak od tego, jaki będzie wkład podatnika w kapitał spółki. Jeśli udział opłaci gotówką, to podatek nie wystąpi. Dopiero gdy obejmie udziały w zamian za wkład niepieniężny, np. wniesie do spółki samochód, komputer albo inne rzeczy, to będzie musiał rozliczyć PIT według 19-proc. stawki. Obowiązek podatkowy powstaje albo w dniu zarejestrowania spółki (jeśli dopiero spółka się zawiązuje), albo z dniem wpisu do rejestru podwyższenia jej kapitału zakładowego (co jest spowodowane właśnie wniesieniem wkładu). PIT zaś trzeba rozliczyć po zakończeniu roku podatkowego na formularzu PIT-38.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.).

Czy podatnik może odliczyć koszty

Nowy udziałowiec wniósł do spółki samochód. Zastanawia się, czy w takiej sytuacji musi zapłacić 19-proc. PIT od całej wartości obejmowanych udziałów. Czy może pomniejszyć ten przychód o wartość auta?
Przepisy ustawy o PIT określają, że przychód związany z objęciem udziałów można pomniejszyć o koszty jego uzyskania. Jeśli więc podatnik wniósłby do spółki wkład w postaci środków trwałych (np. maszyny, meble, środki transportu), to może odjąć ich wartość. Chodzi o kwotę, która zostanie przyjęta przez spółkę dla celów amortyzacji. Przychód związany z objęciem udziałów spółka powinna wykazać podatnikowi w informacji PIT-8C. Na jej podstawie nowy udziałowiec wypełni swoje zeznanie roczne PIT-38.
Przykładowo jeśli podatnik wniesie do spółki samochód, którego wartość dla celów amortyzacji zostanie określona na 10 tys. zł, a w zamian za ten środek trwały otrzyma udziały o wartości 15 tys. zł, to jego dochód wyniesie 5 tys. zł (15 tys. zł – 10 tys. zł). Powinien zapłacić od niego 950 zł podatku (5 tys. x 19 proc.).
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 pkt 9, art. 17 ust. 2, art. 22 ust. 1e, art. 39 ust. 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.).

Czy zwrot wniesionego wkładu wiąże się z daniną

Podatnik wniósł do spółki jawnej sprzęt fotograficzny o wartości 15 tys. zł. W tym roku zamierza wystąpić ze spółki. Czy powinien rozliczyć podatek?
Z wyjściem wspólnika ze spółki związany jest zwrot wniesionych przez niego wkładów. W przypadku spółki jawnej (osobowej) reguluje to kodeks spółek handlowych.
Skutki podatkowe wystąpienia ze spółki są uzależnione od tego, co się dostaje jako spłatę udziału. Zasadą jest, że pieniądze otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z niej są przychodem z działalności gospodarczej. Można od niego odjąć poniesione wcześniej przez wspólnika wydatki związane z objęciem prawa do udziałów w takiej spółce.
Z kolei jeśli spłatę występującego wspólnika stanowią inne niż pieniądze składniki majątku, to obowiązek podatkowy powstanie dopiero w momencie zbycia tych rzeczy. Jeśli więc podatnik w tym roku zamierza wystąpić ze spółki, a wcześniej nabył prawo do udziału w jej zyskach w zamian za sprzęt fotograficzny, to zapłaci podatek dopiero w przypadku sprzedaży zwróconych mu urządzeń.
Opodatkowaniu podlegać będą jednak dochody ze zbycia tej rzeczy uzyskane przez wspólnika w okresie 6 lat, liczonym od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpił ze spółki (jeśli do transakcji dojdzie po tym czasie, podatku nie trzeba płacić).
Równocześnie w chwili sprzedaży wspólnik będzie miał prawo odliczyć pierwotny koszt uzyskania przychodów, czyli wydatki poniesione na nabycie albo wytworzenie przedmiotu wkładu. Warunkiem jest, aby tych rzeczy nie zaliczył już wcześniej do kosztów albo nie amortyzował.
Po sprzedaży zwróconego wkładu (do 30 kwietnia następnego roku) podatnik ma obowiązek złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie PIT-36 lub PIT-36L.
Podstawa prawna
Art. 14 ust. 1 pkt 17 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.).
Art. 65 par. 1–5 ustawy z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r. nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).

Czy można nabyć udziały w spółce ze stratą

Do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podatnik wniósł sprzęt komputerowy do cyfrowej edycji filmów o wartości 30 tys. zł. W zamian za to otrzymał udziały o wartości 20 tys. zł. Czy w zeznaniu rocznym może wpisać stratę?
Możliwa jest sytuacja, kiedy w przypadku wniesienia do spółki kapitałowej wkładu niepieniężnego jego rynkowa wartość będzie wyższa niż wartość wydanych udziałów. W takiej sytuacji różnica między wartością wkładu a wysokością udziałów jest przekazywana na kapitał zapasowy spółki. Dla wspólnika będącego w takiej sytuacji powstaje strata, a nie dochód.
Organy podatkowe uważają, że w sytuacji gdy wartość udziałów jest niższa niż wkład wspólnika, to jego przychód z tytułu objęcia takich udziałów należy podwyższyć do wartości rynkowej wniesionych rzeczy. Teza ta jednak została podważona przez Naczelny Sąd Administracyjny. W wyroku z 5 maja 2011 r. (sygn. II FSK 2186/09) NSA orzekł, że określanie wartości wkładu na podstawie cen rynkowych w sytuacji gdy wartość nominalna udziałów objętych za wniesiony aport różni się od rynkowej, nie jest zgodne z przepisami. Sąd powołał się na dosłowne brzmienie art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT, zgodnie z którym podstawą ustalenia przychodu jest wartość nominalna obejmowanych udziałów (a nie wartość rynkowa).
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 pkt 9, art. 17 ust. 2, art. 19 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.).

Czy płaci się podatek od wejścia do spółki jawnej

Czytelnik postanowił przystąpić do spółki jawnej prowadzonej przez znajomego. Czy wnosząc do niej budynek garażowy, powinien rozliczyć podatek?
Wstąpienie do spółki nieposiadającej osobowości prawnej (cywilna, jawna, partnerska, komandytowa oraz komandytowo-akcyjna) i wniesienie do niej wkładu jest inną sytuacją niż wejście do spółki kapitałowej. Wspólnik w spółce osobowej nie obejmuje takich udziałów jak w spółce z o.o. Nabywa jedynie prawo do udziału w zyskach i stratach spółki. Zostaje również uprawniony do prowadzenia spraw firmy i decydowania o jej działalności. Oznacza to, że udziału w spółce osobowej nie można utożsamiać z udziałami czy akcjami w kapitałowej. Potwierdził to Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z 14 marca 2011 r. (sygn. II FPS 8/10). Tym samym taka czynność nie powoduje powstania przychodu. Dopiero wystąpienie wspólnika z takiej spółki będzie wiązać się z rozliczeniem podatku.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.).

Czy za wniesienie firmy płaci się podatek dochodowy

Przystępując do spółki z o.o. prowadzącej sieć handlową, podatnik zamierza wnieść do niej tytułem wkładu całe prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo. Jest to sklep wraz z wyposażeniem. Czy od takiej transakcji zapłaci podatek?
W przypadku gdy udziały w spółce kapitałowej obejmowane są w zamian za przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część podatku nie trzeba rozliczać. W tej sytuacji przedsiębiorca może skorzystać ze zwolnienia podatkowego. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy o PIT wolna od podatku dochodowego jest nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną, które są obejmowane w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Podobna ulga występuje przy wniesieniu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części do spółdzielni. W tej sytuacji podatnik będzie musiał rozliczyć PIT dopiero przy sprzedaży udziałów – części lub wszystkich (w drugim przypadku wystąpi ze spółki i faktycznie przestanie być jej udziałowcem).
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 pkt 9, art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.).

Czy po sprzedaży udziałów należy rozliczyć PIT

Podatnik postanowił zakończyć swój udział w spółce z.o.o. Czy sprzedając udziały koledze, zapłaci podatek?
Do katalogu przychodów z kapitałów pieniężnych zalicza się przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną (a więc również w spółce z o.o.) oraz papierów wartościowych. Przychód ten można pomniejszyć o koszty. W sytuacji gdy podatnik otrzymał udziały w zamian za wkład niepieniężny, kosztem będzie ich nominalna wartość z dnia objęcia, czyli to, co zostając udziałowcem, zaliczył wcześniej do przychodów. Z oklei w przypadku gdy za udziały zapłacił gotówką, będzie mógł odliczyć ten wydatek przy ich sprzedaży.
Dochód ze zbycia udziałów rozlicza się w zeznaniu PIT-38 po zakończeniu roku podatkowego. W związku z taką transakcją nie trzeba płacić zaliczek na podatek w trakcie roku.
Istotne jest również to, że przychodem podatkowym jest tzw. przychód należny, choćby jeszcze nie został przez podatnika faktycznie otrzymany. Czyli jeśli podpisze umowę sprzedaży udziałów, ale kupujący mu nie zapłaci w terminie, to przychód i tak powstanie. Zasadą jest, że przychód pojawia się w momencie przeniesienia na kupującego własności udziałów.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.).