Podatnik wystąpił do naczelnika urzędu skarbowego o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami. Naczelnik odmówił i wskazał, że podatnik ma zaległości wynikające z decyzji wymiarowych. Stanowiska organu nie zmieniło to, że decyzje te były nieostateczne z powodu toczących się postępowań odwoławczych. Spór sprowadzał się do rozstrzygnięcia, czy w takiej sytuacji naczelnik urzędu skarbowego miał obowiązek wydać zaświadczenie, czy nie. Podatnik uważał, że przeszkodą do wydania może być ostateczna decyzja wymiarowa. Organ twierdził z kolei, że samo zaistnienie w obrocie prawnym decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego jest wystarczające do stwierdzenia, że zaległość podatkowa istnieje – a zatem, że zaświadczenia wydać nie można.

Zdaniem sądu organ postąpił prawidłowo, odmawiając wydania zaświadczenia. WSA uzasadnił, że zgodnie z art. 306a par. 2 Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) zaświadczenie wydaje się, jeżeli urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa lub dana osoba ubiega się o to ze względu na swój interes prawny. Zgodnie z par. 3 zaświadczenie potwierdza stan faktyczny lub prawny istniejący w dniu jego wydania. Jak wynika z art. 51 par. 1 Ordynacji podatkowej, zaległością podatkową jest podatek niezapłacony w terminie płatności. Jak stanowi art. 306e Ordynacji, organ może wydać zaświadczenie o niezaleganiu, gdy z jego dokumentacji oraz z informacji otrzymanych od innych organów podatkowych nie wynika, że podatnik ma zaległości podatkowe. Sąd dodał, że organ podatkowy nie może wydać zaświadczenia o niezaleganiu, jeśli posiada doręczone podatnikowi nieostateczne decyzje, z których wynikają zaległości podatkowe, także w przypadku, gdy decyzjom nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności. Wykonalność decyzji nie ma wpływu na istnienie zaległości. Podobne stanowisko zajął NSA (wyrok z 9 maja 2012 r., sygn. akt II FSK 2163/10). Wyrok jest nieprawomocny.

ORZECZNICTWO

Wyrok WSA w Bydgoszczy z 20 lutego 2013 r., sygn. akt I SA/Bd 1062/12.