W przeciwnym razie do opodatkowania dostawca lub świadczący usługi będzie musiał zastosować stawki obowiązujące w Polsce. Takie zmiany przewiduje ustawa o VAT znowelizowana ustawą z 7 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 35) i opublikowany właśnie projekt przepisów wykonawczych. Obecnie stosowanie 0-proc. stawki VAT uzależnione jest od rejestracji przed dokonaniem dostawy. Takie rozwiązanie kwestionowały sądy.

Projekt rozporządzenia (ma wejść w życie tak jak część przepisów ustawy od 1 kwietnia) umożliwi podatnikom nieposiadającym siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium Polski ustanowienie przedstawicielstwa podatkowego bez konieczności rejestrowania się jako podatnik VAT czynny. Będzie to udogodnienie, gdy zagraniczny podmiot dokonuje importu towarów do Polski oraz ich późniejszej wewnątrzwspólnotowej dostawy. W takim przypadku warunkiem zastosowania zwolnienia z VAT od importu będzie m.in. podanie przez przedstawiciela podatkowego ważnego numeru identyfikacji podatkowej, przyznanego mu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowej. Będzie też musiał przedstawić kopię umowy ustanawiającej go takim przedstawicielem.

Projekt przewiduje też wprowadzenie przepisów, które mają pomóc uniknąć problemów w związku z planowanym na 1 lipca 2013 r. przystąpieniem Chorwacji do Unii Europejskiej. Problem może powstać w sytuacji, gdy towar objęty będzie procedurą wywozu przed dniem akcesji, ale zostanie wywieziony po tym momencie. Dlatego też konieczne jest przyjęcie takich przepisów, które umożliwią zastosowanie do tych dostaw 0-proc. stawki VAT – pod warunkiem posiadania przez podatnika dokumentów poświadczających, że towar faktycznie został dostarczony.