Wyznaczony z urzędu pełnomocnik działa nieprofesjonalnie, np. nierzetelnie napisał skargę. Czy sąd może odstąpić od przyznania mu wynagrodzenia lub je obniżyć? Wątpliwości rozstrzygnie uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego.
NSA wydał wczoraj postanowienie o skierowaniu pytania prawnego w tej sprawie do składu siedmiu sędziów. Uzasadniając je, sędzia Sylwester Marciniak podkreślił, że obecnie w kontrowersyjnych sytuacjach część składów orzekających sądów wojewódzkich przyznaje wyznaczonym z urzędu adwokatom, radcom prawnym, doradcom podatkowym czy rzecznikom patentowym wynagrodzenie w pełnej wysokości, a część odstępuje od przyznania im honorarium w całości lub częściowo.
Wysokość wynagrodzenia dla pełnomocników z urzędu regulują odpowiednie rozporządzenia ministra sprawiedliwości. Zgodnie z nimi sąd, ustalając honorarium np. dla doradcy podatkowego z urzędu, bierze pod uwagę charakter sprawy i jego wkład pracy w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia. Podstawą do zasądzenia wynagrodzenia są stawki ustalone w rozporządzeniu. Ostateczna kwota ustalonego wynagrodzenia nie może przekraczać wartości przedmiotu sporu.