KNF: biegli rewidenci nie wywiązują się z obowiązku niezwłocznego powiadamiania o nieprawidłowościach stwierdzonych podczas badania sprawozdań banków.
Stanowisko KNF przytoczyło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 13314). Komisja tłumaczyła w ten sposób, dlaczego jej zdaniem wymiana kluczowego biegłego rewidenta (tj. osoby odpowiedzialnej za badanie sprawozdania finansowego) nie jest wystarczająca i konieczna jest w wielu przypadkach – raz na pięć lat – rotacja zatrudnianych przez banki firm audytorskich. Zdaniem KNF, dodatkowo pozwala to znacząco ograniczyć ryzyko popełnienia błędu przez biegłego rewidenta, płynące z rutynowego podejścia do badania, i pozytywnie wpływa na jakość sprawozdań finansowych.
KNF tłumaczyła także, że podczas wykonywania czynności nadzorczych w bankach zaobserwowała wiele niepokojących zjawisk, wskazujących na naruszenie przepisów. Przykładowo w jednym z banków ujawniono nieprawidłowości we współpracy z podmiotami zagranicznymi, w tym z podmiotem dominującym. W konsekwencji bank został upomniany oraz zalecono mu przegląd i weryfikację wszystkich umów zawartych z przedsiębiorcami zagranicznymi. Ostatecznie dziewięć umów zostało wypowiedzianych, a trzy zmienione. Nieprawidłowości te nie zostały wskazane przez biegłego rewidenta, mimo że powinien zwrócić uwagę na kwestię współpracy i transakcje zawierane przez bank z podmiotami powiązanymi, bo jest o tym mowa w krajowym standardzie rewizji finansowej nr 1 oraz międzynarodowym standardzie rewizji finansowej nr 550.
– Wysokiej jakości badanie ma fundamentalne znaczenie dla stabilności gospodarczej i zaufania na rynku, zapewnia również obiektywne podstawy do wiarygodnej oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej banku przez depozytariuszy – podkreśla KNF. W ocenie komisji wprowadzenie rotacji firm audytorskich sprawia, że w większym stopniu zagwarantowana jest niezależność badania. Dodatkowo podmiot badający sprawozdanie finansowe po raz pierwszy powinien zastosować dodatkowe procedury, co wprost wynika z krajowych i międzynarodowych standardów rewizji finansowej. Ma to szczególne znaczenie w przypadku banków notowanych na giełdzie, w przypadku których wśród akcjonariuszy są fundusze emerytalne gromadzące i inwestujące środki przyszłych emerytów.
Dlatego też – wyjaśnia Ministerstwo Finansów – KNF wystosowała do wybranych banków zalecenia/rekomendacje dotyczące zmiany podmiotu audytorskiego.