Podatnik prowadzi indywidualną działalność gospodarczą: udziela pożyczek osobom fizycznym. Planuje podpisywać z nimi umowy według nowych zasad. Wynagrodzenie z tytułu udzielonej pożyczki ma obejmować nie tylko odsetki, ale też pewną kwotę za ryzyko.
Jak wyjaśnił podatnik, ta kwota ma rekompensować mu ryzyko braku spłaty pożyczki wynikające ze stosowania uproszczonej procedury weryfikowania zdolności kredytowej klientów. Podatnik stosuje taką uproszczoną procedurę ze względu na dużą konkurencję na rynku i po to, aby zainteresować ofertą jak największą liczbę osób. Podkreślił, że w praktyce będzie potrącał od kwoty udzielonej pożyczki kaucję gwarancyjną, stanowiącą równowartość wynagrodzenia za ryzyko.
Składając wniosek o interpretację, chciał uzyskać potwierdzenie, że pobierane wynagrodzenie będzie obojętne podatkowo, ponieważ jest kaucją i kaucja ta będzie podlegała systematycznemu zwrotowi na rzecz pożyczkobiorcy na koniec każdego miesiąca okresu pożyczki – w odpowiedniej proporcji. Jeśli pożyczkobiorca nie będzie spłacał rat, to na koniec każdego okresu rozliczeniowego kaucja będzie przepadać.