Wniesienie przedsiębiorstwa jako wkładu niepieniężnego do spółki nie oznacza, że może się ona powoływać na sukcesję podatkową.
Osoba fizyczna zaciągnęła kredyt na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej. Następnie wniosła swoje przedsiębiorstwo jako wkład do spółki kapitałowej. Spółka wystąpiła o interpretację podatkową z pytaniem, czy ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odsetki od tego kredytu w momencie ich zapłaty. Izba skarbowa w Łodzi uznała, że nie.
Problem dotyczy tego, czy spółka po wniesieniu wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanego przedsiębiorstwa przejmuje wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy wnoszącego aport, tj. czy zachodzi sukcesja podatkowa, o której mówią art. 93–93c ustawy – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012r., poz. 749 z późn. zm.).
Według izby wniesienie przedsiębiorstwa tytułem wkładu niepieniężnego do spółki nie zostało wskazane w przepisach jako czynność prawna skutkująca sukcesją podatkową. Oznacza to, że spółka nie jest następcą prawnym osoby wnoszącej aport i nie ma prawa do uwzględnienia w kosztach zapłaconych odsetek od kredytu.
Dyrektor izby wyjaśnił również, że spłacane przez spółkę odsetki należą do kategorii tych wydatków, które związane są z przychodem nie podlegającym opodatkowaniu CIT. Wynika to z tego, że wniesienie aportu w postaci przedsiębiorstwa spowodowało podwyższenie kapitału zakładowego w spółce. Organ przywołał treść art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o CIT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem do przychodów nie zalicza się przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego. W rezultacie jeśli nie powstaje przychód podatkowy po stronie spółki otrzymującej aport w postaci przedsiębiorstwa, to również nie powstaje w tym zakresie koszt podatkowy.
Firma na poparcie swojego stanowiska przytoczyła orzeczenie WSA w Warszawie z 22 grudnia 2010 r. (sygn. akt III SA/Wa 2457/10) oraz interpretacje podatkowe z lat wcześniejszych, zgodnie z którymi jeżeli dane zobowiązanie nie zostało ujęte jako koszt przez wspólnika wnoszącego aport, to może być ujęte jako koszt przez spółkę.
Powołała się także na przepisy kodeksu cywilnego, z których wynika, że podmiot otrzymujący przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część tytułem wkładu niepieniężnego odpowiada solidarnie ze zbywcą (wspólnikiem) za jego zobowiązania. Izba skarbowa zwróciła jednak uwagę, że w sprawach podatkowych nie stosuje się pojęcia sukcesji z prawa cywilnego. Innych argumentów nie uwzględniła.

W sprawach podatkowych nie stosuje się sukcesji z prawa cywilnego

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 28 stycznia 2013 r. (sygn. IPTPB3/423-385/12-2/IR)