Osoba fizyczna zaciągnęła kredyt na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej. Następnie wniosła swoje przedsiębiorstwo jako wkład do spółki kapitałowej. Spółka wystąpiła o interpretację podatkową z pytaniem, czy ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odsetki od tego kredytu w momencie ich zapłaty. Izba skarbowa w Łodzi uznała, że nie.

Problem dotyczy tego, czy spółka po wniesieniu wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanego przedsiębiorstwa przejmuje wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy wnoszącego aport, tj. czy zachodzi sukcesja podatkowa, o której mówią art. 93–93c ustawy – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012r., poz. 749 z późn. zm.).

Według izby wniesienie przedsiębiorstwa tytułem wkładu niepieniężnego do spółki nie zostało wskazane w przepisach jako czynność prawna skutkująca sukcesją podatkową. Oznacza to, że spółka nie jest następcą prawnym osoby wnoszącej aport i nie ma prawa do uwzględnienia w kosztach zapłaconych odsetek od kredytu.

Dyrektor izby wyjaśnił również, że spłacane przez spółkę odsetki należą do kategorii tych wydatków, które związane są z przychodem nie podlegającym opodatkowaniu CIT. Wynika to z tego, że wniesienie aportu w postaci przedsiębiorstwa spowodowało podwyższenie kapitału zakładowego w spółce. Organ przywołał treść art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o CIT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem do przychodów nie zalicza się przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego. W rezultacie jeśli nie powstaje przychód podatkowy po stronie spółki otrzymującej aport w postaci przedsiębiorstwa, to również nie powstaje w tym zakresie koszt podatkowy.

Firma na poparcie swojego stanowiska przytoczyła orzeczenie WSA w Warszawie z 22 grudnia 2010 r. (sygn. akt III SA/Wa 2457/10) oraz interpretacje podatkowe z lat wcześniejszych, zgodnie z którymi jeżeli dane zobowiązanie nie zostało ujęte jako koszt przez wspólnika wnoszącego aport, to może być ujęte jako koszt przez spółkę.

Powołała się także na przepisy kodeksu cywilnego, z których wynika, że podmiot otrzymujący przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część tytułem wkładu niepieniężnego odpowiada solidarnie ze zbywcą (wspólnikiem) za jego zobowiązania. Izba skarbowa zwróciła jednak uwagę, że w sprawach podatkowych nie stosuje się pojęcia sukcesji z prawa cywilnego. Innych argumentów nie uwzględniła.

W sprawach podatkowych nie stosuje się sukcesji z prawa cywilnego

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 28 stycznia 2013 r. (sygn. IPTPB3/423-385/12-2/IR)