Podatnik, który nie płaci podatków, a ma pieniądze na koncie lub inny majątek w którymś kraju UE, nie będzie mógł spać spokojnie. Współpraca państw członkowskich w dochodzeniu podatków, ceł i innych należności ma być zdecydowanie bardziej skuteczna. Zakłada to opublikowany projekt ustawy o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, ceł i innych należności, który ma za zadanie implementację unijnych przepisów.
Obecnie sposób i zakres wymiany informacji i udzielania pomocy państwom członkowskim i państwom trzecim lub korzystania z pomocy tych państw przy dochodzeniu należności pieniężnych regulują przepisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2012 r., poz. 1015 z późn. zm.). Nowe przepisy sprawią, że polskie organy podatkowe będą mogły szerzej i szybciej skorzystać ze wsparcia zagranicznego fiskusa.
– To on będzie bezpośrednio odzyskiwać polskie podatki – twierdzi Tomasz Rolewicz z PwC. – Dzisiaj istnieje możliwość efektywnej egzekucji środków z rachunku bankowego w Polsce i innego mienia znajdującego się w kraju – dodaje. Po wejściu w życiu przepisów za pośrednictwem ministra finansów będzie możliwe ściągnięcie wszelkich podatków, ceł, opłat i grzywien, w tym podatków pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, np. z rachunków w bankach w krajach członkowskich lub z położonych tam nieruchomości. Dotyczyć to będzie jednak kwot powyżej 1500 euro. – Po złożeniu wniosku za pośrednictwem MF władze państwa członkowskiego po prostu zajmą się ściągnięciem należnego w Polsce podatku – twierdzi rozmówca. Podobnie polskie organy podatkowe ściągną w Polsce zagraniczne podatki.
Projekt zakłada również uproszczenie procedury składania wniosku o udzielenie pomocy poprzez wprowadzenie jednolitych tytułów wykonawczych i standardowych ich formularzy. Wprowadzony zostanie też elektroniczny obieg dokumentów, a w miejsce papierowych wniosków pojawią się elektroniczne formularze.
Wzajemna pomoc ma również obejmować szeroką wymianę informacji dotyczących podatników. W szczególności będzie to: adres zamieszkania (siedziby), posiadane rachunki bankowe, ruchomości i nieruchomości, wysokość uzyskiwanych dochodów, źródła dochodów, rodzaj i miejsce zatrudnienia, rodzaj i miejsce prowadzonej działalności.