W przypadku osób fizycznych powinien to być, co do zasady, adres zamieszkania. Inaczej może być w przypadku, gdy główne miejsce prowadzenia działalności nie jest miejscem zamieszkania, a jednocześnie zostało wskazane w zgłoszeniu identyfikacyjnym. Wówczas na fakturze można podać adres miejsca prowadzenia działalności.

Zdaniem ministerstwa takiej możliwości nie wyklucza to, że w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R w przypadku osób fizycznych podawane jest tylko miejsce zamieszkania. Nie oznacza to bowiem, że adresem podatnika w rozumieniu par. 5 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia z 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 68, poz. 360 z późn. zm.), jest zawsze miejsce zamieszkania.

Resort wskazuje, że zgłoszenie VAT-R ma na celu jedynie określenie statusu podatnika w zakresie VAT i nie ma potrzeby, aby w tym zgłoszeniu były wymieniane adresy miejsc prowadzenia działalności. Byłoby to wyłącznie powielanie informacji będących już w posiadaniu organu podatkowego (pochodzących z innych źródeł).

Do obligatoryjnych danych zamieszczanych na fakturze – z wyjątkiem tzw. faktur uproszczonych – należą m.in. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy (par. 5 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie faktur).