Izba skarbowa musi wydać firmie interpretację podatkową dotyczącą możliwości przesyłania kontrahentom faktur w formie elektronicznej.
Jeśli przedsiębiorstwo przedstawia we wniosku o interpretację sposób, w jaki chce wystawiać i przesyłać e-faktury, to izba nie może nie odnieść się do tego, zasłaniając się tym, że musiałaby dokonać interpretacji przepisów technicznych, które nie są związane z podatkami. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną ministra finansów. Uznał, że odmowa przedstawicieli skarbówki w takim przypadku przeczy ustawowemu celowi instytucji interpretacji podatkowych, jakim jest ochrona podatników.
Sprawa dotyczyła spółki prowadzącej internetowy serwis aukcyjny, na którym wystawiane są towary do sprzedaży. Spółka we wniosku o interpretację zadała izbie skarbowej kilkanaście pytań dotyczących zapewnienia autentyczności pochodzenia faktury i integralności jej treści. O tych cechach dokumentu mówi art. 106 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) oraz rozporządzenie ministra finansów z 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. poz. 1528).