Brak dokumentu spowoduje, że zezwolenie na handel alkoholem wygaśnie, a przedsiębiorca będzie mógł wystąpić o nowe dopiero po upływie 6 miesięcy (podstawa prawna: art. 18 ust. 12 pkt 5 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – t.j. z Dz.U. 2012 r., poz. 1356).

Wartość sprzedaży za poprzedni rok jest podstawą ustalenia opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu, określanej procentowo. Przedsiębiorca prowadzący taką sprzedaż w punkcie, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

● 37,5 tys. zł dla napojów o zawartości do 4,5 proc. alkoholu oraz piwa – wnosi opłatę w wysokości 1,4 proc. ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;

● 37,5 tys. zł dla napojów o zawartości od 4,5 proc. do 18 proc. alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wnosi opłatę w wysokości 1,4 proc. wartości sprzedaży;

● 77 tys. zł dla napojów o zawartości powyżej 18 proc. alkoholu – wnosi opłatę w wysokości 2,7 proc. wartości sprzedaży.