Obowiązujące przepisy zawierają uregulowania korzystne dla małych browarów i nie ma potrzeby wprowadzania dalszych uproszczeń – uważa Ministerstwo Finansów.

Urzędy celne utrudniają założenie i prowadzenie działalności gospodarczej właścicielom browarów produkujących do 2 tys. hektolitrów piwa rocznie – tak twierdzi poseł PO w interpelacji poselskiej do ministra finansów (nr 20322/13). Jego zdaniem problem wynika z braku w polskim prawie definicji browarów restauracyjnych lub rzemieślniczych, co powoduje, że są one traktowane – pod względem wymogów jakie muszą spełniać – tak jak duże koncerny, produkujące miliony hektolitrów piwa rocznie. Poseł postuluje wprowadzenie uproszczeń, m.in. w rozliczeniach akcyzy, dla małych browarów.

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację tłumaczy, że nie ma odrębnych przepisów odnoszących się do browarów restauracyjnych, czy produkujących piwo w ilości do 2 tys. hl w skali roku, gdyż są one traktowane jako tzw. małe browary, czyli produkujące do 200 tys. hl piwa w skali roku.

Do takich podmiotów stosowane są ulgi w akcyzie (par. 13 rozporządzenia ministra finansów z 8 lutego 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego; Dz.U. z 2013 r. poz. 212). Ulga wynosi obecnie od 9,00 zł/hl do 30,00 zł/hl (patrz ramka). W opinii MF nieuprawniona jest więc teza, że obowiązujące przepisy tworzone były jedynie z myślą o dużych koncernach. Dzięki tej regulacji akcyza od piwa wyprodukowanego przez mały browar w stosunku do piwa pochodzącego z dużego zakładu, np. w przypadku produkcji piwa o 12 stopniach Plato, jest niższy o 32 proc.

To nie koniec preferencyjnych rozwiązań. Resort wyjaśnia, że produkcja wyrobów akcyzowych, w tym piwa, może odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym, na prowadzenie którego zezwolenie wydaje naczelnik urzędu celnego. Wyjątek dotyczy produkcji wyrobów, od których została zapłacona przedpłata akcyzy (art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku akcyzowym; t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 108, poz. 626 z późn. zm.). To rozwiązanie jest adresowane również do branży browarniczej. W przypadku wytwarzania piwa poza składem podatkowym, producent składa naczelnikowi urzędu celnego deklaracje w sprawie przedpłaty akcyzy, oblicza i wpłaca ją na rachunek izby celnej w wysokości akcyzy, jaka będzie należna od wyprodukowanych wyrobów w danym miesiącu. Dokonuje się tego za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym piwo zostanie wyprodukowane. Wpłaconą przedpłatę akcyzy zalicza się na poczet akcyzy należnej za miesiąc rozliczeniowy.

W ocenie MF przepisy te są jasne i nie ma potrzeby wprowadzania uproszczonych zasad rozliczania akcyzy dla browarów produkujących do 2 tys. hl piwa rocznie.

Stawka akcyzy na piwo wynosi 7,79 zł od 1 hl za każdy stopień Plato gotowego wyrobu.
Ulga w akcyzie dla małych browarów
Zwalnia się z akcyzy producentów piwa, którzy w roku kalendarzowym poprzedzającym rok podatkowy sprzedali:
• do 20 000 hl piwa – w wysokości 30,00 zł/hl,
• do 70 000 hl piwa – w wysokości 15,00 zł/hl,
• do 150 000 hl piwa – w wysokości 12,00 zł/ hl,
• do 200 000 hl piwa – w wysokości 9,00 zł/hl
- nie więcej jednak niż 50 proc. kwoty akcyzy obliczonej z zastosowaniem obowiązującej stawki podatku.
Z preferencji tej mogą też korzystać podatnicy rozpoczynający działalność, pod warunkiem że w dniu złożenia pierwszej deklaracji akcyzowej złożą właściwemu naczelnikowi urzędu celnego oświadczenie o zadeklarowanej w tym roku podatkowym sprzedaży piwa w podziale na kolejne miesiące, która w skali roku podatkowego nie przekroczy powyższego limitu ilościowego.