W zakresie podatku od towarów i usług w ostatnich 12 miesiącach minister wydał cztery interpretacje ogólne. Od początku 2012 r. z wnioskami mogą występować sami podatnicy.
Instytucja interpretacji ogólnych ma na celu zapewnienie jednolitości stosowania przepisów podatkowych. Warto się więc przyjrzeć, jakie kwestie badał w poprzednim roku minister finansów.

Sprzęt medyczny

Pierwsza z zeszłorocznych interpretacji odnoszących się do VAT, z 30 marca 2012 r. (PT1/033/2/46/KSB/12/PT-241/PT-279), dotyczy opodatkowania dostawy i montażu sprzętu medycznego. Minister wyjaśnia w niej, że mimo iż wykonanie prac budowlanych polegających na dostosowaniu pomieszczenia w związku z montażem wyrobu medycznego ma na celu umożliwienie prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania tego urządzenia, to prace te nie stanowią elementu świadczenia kompleksowego, jakim jest dostawa wyrobu medycznego. W konsekwencji adaptacja, przebudowa, rozbudowa pomieszczeń w związku z montażem urządzenia medycznego podlega opodatkowaniu według stawki 23 proc. VAT. Była to zła wiadomość dla podatników świadczących usługi medyczne zwolnione z opodatkowania, w tym głównie dla szpitali, które muszą ponieść dodatkowy koszt tego podatku, nabywając niezbędne dla nich usługi.

Kształcenie zawodowe

Kolejna interpretacja z 15 czerwca 2012 r. (PT4/033/2-3/9/EFU/2012/PT-298) precyzuje warunki zwolnienia usług kształcenia zawodowego finansowanych w części ze środków publicznych. Zgodnie z przepisami o VAT zwolnienie jest możliwe, jeśli udział środków publicznych w obrocie z tytułu świadczonej usługi wynosi co najmniej 70 proc. Jeśli jednak podatnik nie będzie w stanie powiązać dofinansowania ze świadczeniem konkretnej usługi (dofinansowanie to nie będzie bezpośrednio wpływać na jej cenę), wówczas usługa taka nie będzie podlegać zwolnieniu, gdyż obrót w całości będzie pochodził ze środków przekazanych przez usługobiorców.

Likwidacja szkód

W interpretacji z 20 lipca 2012 r. (PT1/033/1/2/EFU/2012/PT-304) dotyczącej zwolnienia czynności likwidacji szkód wykonywanych na rzecz ubezpieczycieli minister finansów wskazał zasadniczo, że zwolnieniu podlegają jedynie usługi klasyfikowane jako rozpatrywanie roszczeń. Wszelkie pozostałe czynności o charakterze technicznym (np. ustalanie przyczyn zdarzeń losowych, wysokości szkód itp.) ze zwolnienia nie korzystają. Zgodnie ze stanowiskiem ministra należy mieć jednakże na względzie, że w każdym przypadku zakres usługi likwidatora powinien podlegać odrębnej i szczegółowej analizie przed wydaniem rozstrzygnięcia co do ich potencjalnego objęcia zwolnieniem z VAT. Mimo że tym sposobem interpretacja pozostawia pewne pole do dalszej swobodnej interpretacji, to należy ocenić ją pozytywnie, gdyż sankcjonuje ona stanowisko wyrażane dotychczas w jednolitej linii orzeczniczej sądów administracyjnych.

Premie pieniężne

Wreszcie 27 listopada 2012 r. wydana została szczególnie istotna interpretacja (PT3/033/10/423/AEW/12/PT-618) dotycząca klasyfikacji premii pieniężnych na gruncie VAT. Minister podtrzymał w niej tezę wyrażoną w uchwale NSA (I FPS 2/12), że bonus warunkowy (premia pieniężna) wypłacany w zamian za osiągnięcie przez nabywcę określonego poziomu sprzedaży lub terminowe regulowanie należności stanowi rabat w rozumieniu art. 29 ustawy o VAT i powinien być dokumentowany fakturą korygującą. W konsekwencji, z uwagi na utratę aktualności swoich tez, uchylona została interpretacja ogólna z 2004 r. (PP3–812–1222/2004/AP/4026) prezentująca stanowisko, że premia pieniężna stanowi wynagrodzenie za usługę świadczoną przez nabywcę towarów. W tym zakresie podatnicy powinni pamiętać, że w przypadku zastosowania się w ubiegłych latach do dotychczas obowiązującej interpretacji ogólnej są oni objęci ochroną wynikającą z przepisów Ordynacji podatkowej i ich rozliczenia nie mogą zostać w przypadku kontroli zakwestionowane. Warto jednakże zweryfikować sposób rozliczania tego typu premii na przyszłość.
Od początku 2012 r. istnieje możliwość występowania z wnioskiem o wydanie interpretacji ogólnej przez podatników, których pytania dotyczą zagadnień powszechnie uznawanych za wątpliwe z uwagi na rozbieżności interpretacyjne. Jak do tej pory w zakresie VAT została wydana jedna interpretacja ogólna będąca wynikiem inicjatywy podatników – dotyczyła rozliczania usług ubezpieczeniowych.

Marta Kolbusz, ekspert w Ernst & Young
Tomasz Wagner, doradca podatkowy w Ernst & Young