Strata z inwestycji

W uchwale z 25 czerwca 2012 r. (I FPS 2/12) NSA uznał z korzyścią dla firm, że strata z inwestycji w obce środki trwałe może być wliczona w koszty podatkowe. Chodziło o sytuację, gdy firma prowadzi działalność w wynajmowanym pomieszczeniu i poniosła wydatki na dostosowanie go do potrzeb. Jeśli nie zamortyzowała ich (nie ujęła w kosztach) przed zakończeniem wynajmu, ponosi stratę. Sąd uznał, że niezamortyzowaną część inwestycji może zaliczyć do kosztów podatkowych.

Premie pieniężne

W 2012 r. NSA wydał też istotne rozstrzygnięcie dotyczące rozliczeń VAT. W uchwale z 25 czerwca 2012 r. (sygn. akt I FPS 2/12) uznał, że jeśli firma wypłaca premię pieniężną kontrahentowi z tytułu np. osiągnięcia określonego pułapu obrotów, to przyznaje mu rabat. Musi wystawić fakturę korygującą, ponieważ w wyniku wypłaty premii doszło do zmniejszenia podstawy opodatkowania. Po tej uchwale pojawiła się ogólna interpretacja ministra finansów (pismo z 27 listopada 2012 r., nr PT3/033/10/423/AEW/12/PT-618), potwierdzająca stanowisko NSA. Zdaniem Agnieszki Poręby, doradcy podatkowego, menedżera w ITA Doradztwo Podatkowe, problem mogą mieć ci podatnicy którzy rozliczali premie jako płatności nieobjęte VAT i nie posiadają indywidualnej interpretacji, która by ich chroniła.

– Istnieje ryzyko, że organy podatkowe zaczną kwestionować ich rozliczenia podczas kontroli – wskazuje.

Niektórym firmom udało się w sądzie uzyskać korzystne rozstrzygnięcie i w ich indywidualnej sprawie izby skarbowe musiały uznać, że premia pieniężna nie jest tożsama z rabatem, a jej przyznanie nie powoduje obniżenia ceny sprzedanych towarów.

Nowe rozstrzygnięcia

W 2013 r. zapadnie uchwała NSA w sprawie zasad opodatkowania VAT robót budowlano-montażowych. Z wnioskiem o jej podjęcie 13 listopada wystąpił prezes NSA. Doktor Jowita Pustuł, doradca podatkowy z J. Pustuł, M. Przywara Doradztwo Podatkowe, tłumaczy, że wątpliwości dotyczą tego, czy niższą stawkę VAT można stosować tylko w odniesieniu do prac związanych z budynkiem mieszkalnym (jak chce fiskus), czy też w przypadku robót wykonywanych poza obrębem budynku, lecz integralnie związanych z budową i pracami w środku (przy czym obstaje wielu podatników). Chodzi np. o podłączanie budynku do sieci energetycznych i innych.

W 2013 r. NSA rozstrzygnie też kwestię zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na tzw. reprezentację, w szczególności na kolacje czy obiady z kontrahentami w restauracji. W 2012 r. zapadały w tej sprawie rozbieżne orzeczenia. Dlatego 17 grudnia, jeden ze składów sędziowskich zawnioskował o rozstrzygnięcie problemu przez skład siedmiu sędziów.

– Z pewnością podatnicy byliby też bardzo zadowoleni, gdyby NSA zadecydował, jakie konsekwencje podatkowe wiążą się z organizacją przez pracodawców imprez dla pracowników – dodaje Jowita Pustuł.

Jak wyjaśnia, po uchwale NSA z 24 października 2011 r. (sygn. II FPS 7/10) w sprawie abonamentów medycznych podjętej w składzie całej izby finansowej większość pracodawców ustala przychód u pracowników, nawet jeśli dany pracownik nie uczestniczy w imprezie. Chodzi o to, że przychód podatkowy powstaje już wtedy, kiedy pracownik ma możliwość skorzystania z propozycji pracodawcy (np. został zaproszony na imprezę). W ocenie naszej rozmówczyni uwzględnianie przychodu hipotetycznego, i to w taki sposób, że koszty imprezy są dzielone przez liczbę zaproszonych pracowników, nie ma uzasadnienia w przepisach ustawy o PIT i może być uznane za niezgodne z konstytucją.

TSUE też zdecyduje

Istotne dla wykładni prawa będą rozstrzygnięcia Trybunału Sprawiedliwości UE. Wkrótce ma on odpowiedzieć na pytania prawne, które budzą wątpliwości NSA. 17 stycznia 2013 r. w sprawie C-224/11 TSUE wyda wyrok dotyczący opodatkowania VAT usługi ubezpieczenia przedmiotu leasingu (czy usługa ta ma być zwolniona z podatku, czy opodatkowana stawką podstawową, tak jak leasing). TSUE zajmie się też m.in. kwestią opodatkowania VAT usług edukacyjnych. Chodzi o to, czy firma, która świadczy usługi szkoleniowe, odlicza VAT od nabytych towarów i usług wykorzystywanych na potrzeby oferowania usług edukacyjnych.

Istotne dla wykładni prawa będą także rozstrzygnięcia Trybunału Sprawiedliwości UE