Ulga na zakup nowych technologii skierowana jest wyłącznie do przedsiębiorców opodatkowanych według skali podatkowej (stawka 18% do dochodów nie przekraczających 85 528 zł oraz 32% do nadwyżki). Polega na odliczeniu od podstawy opodatkowania 50% wydatków na ten cel. Jeśli zatem koszt nowej technologii wynosi 100 tys. zł, podatnik odliczy od dochodu 50 tys. zł. Daje to oszczędność w podatku dochodowym wynoszącą 9 tys. przy opodatkowaniu niższą 18-proc. stawką lub 16 tys. zł, w przypadku opodatkowania według 32-proc. stawki. Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki kapitałowej (spółka z o.o. lub akcyjna) zmniejszą swoje zobowiązanie wobec fiskusa o 9,5 tys. zł.

Ulga nie dla „liniowców”

Z ulgi mogą skorzystać wyłącznie przedsiębiorcy opodatkowani skalą podatkową lub podatkiem dochodowym od osób prawnych. Oznacza to, że w ten sposób nie obniżą swojego podatku podatnicy rozliczający podatek na zasadach ogólnych ale uzyskujący przychody z innych źródeł np. z działalności wykonywanej osobiście. Możliwości skorzystania z ulgi nie mają również przedsiębiorcy, którzy wybrali inną formę opodatkowania np. podatkiem liniowym (stawka 19%). Swojego zobowiązania wobec fiskusa nie obniżą także przedsiębiorcy, którzy chociaż są opodatkowani skalą podatkową, to prowadzą działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia.

Odliczenia dokonaj w zeznaniu

Podstawą ustalenia wielkości odliczenia jest kwota wydatków poniesionych przez przedsiębiorcę na nabycie nowej technologii, jaka jest uwzględniona w tzw. wartości początkowej. Konieczne jest uregulowanie należności z tytułu jej nabycia w roku, w którym została wprowadzona do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub w roku następnym. Należność ta nie może być zwrócona w jakiejkolwiek formie, np. uzyskanej dotacji. W przypadku dokonania w poprzednim roku przedpłat (zadatków) na poczet nabycia nowej technologii, uznaje się je za poniesione w roku wprowadzenia technologii do ewidencji. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok, w którym poniesiono wydatki. Trzeba jednak pamiętać, że kwota odliczeń w roku podatkowym nie może przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z działalności gospodarczej. W sytuacji gdy przedsiębiorca w danym roku osiąga stratę lub wielkość dochodu z działalności gospodarczej jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, może dokonać odliczenia w zeznaniach za kolejno następujące po sobie trzy lata podatkowe.

Adam Bujalski

Katarzyna Rola–Stężycka