Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wyrok sądu wojewódzkiego oraz interpretację ministra finansów, zgodnie z którymi zwolnienie z podatku dochodowego dla firmy działającej w specjalnej strefie ekonomicznej przysługuje tylko w przypadku działalności innowacyjnej.
Taki rodzaj działalności był określony w zezwoleniu na prowadzenie działalności w strefie i według organów podatkowych tylko w takim zakresie powinna być stosowana ulga podatkowa. Sędzia NSA Mirosław Surma podkreślił, że żaden przepis nie uzależnia stosowania zwolnienia od tego, czy podatnik w prowadzonej działalności na terenie strefy będzie wykorzystywał technologie innowacyjne.
We wniosku o interpretację podatkową spółka wskazała, że podstawą uzyskania jednego z zezwoleń na działalność w strefie była realizacja inwestycji polegającej na uruchomieniu wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług. Spółka podkreśliła, że na części strefy objętej tym zezwoleniem produkować będzie wyroby nowe lub znacząco ulepszone niewytwarzane na rynku polskim, zarówno przy wykorzystaniu nowych technologii, jak i przy wykorzystaniu innych technologii.