Jednorazowe wynagrodzenie otrzymane przez właściciela gruntu za udostępnienie terenu pod inwestycje przesyłowe organy podatkowe nakazują opodatkować jako przychód z innych źródeł.

Czy przy gruntach rolnych jest zwolnienie

Na gruncie rolnym podatnika spółka wybudowała urządzenie elektroenergetyczne. W wyniku prac została zniszczona uprawa warzyw. Na podstawie zawartej umowy właściciel gruntu otrzymał wynagrodzenie z tytułu służebności przesyłu oraz rekompensatę strat poniesionych w uprawie. Czy odszkodowanie za straty w uprawach rolnych podlega opodatkowaniu?

Czy wynagrodzenie to koszt uzyskania przychodu

Spółka buduje, remontuje oraz rozbudowuje sieci ciepłownicze, które przebiegają przez grunty należące do osób trzecich. W celu dysponowania gruntami na potrzeby instalacji oraz eksploatacji sieci ciepłowniczych ustanawiana jest służebność przesyłu, co wiąże się z koniecznością wypłaty wynagrodzenia, a także ponoszeniem kosztów opłat, m.in. notarialnych. Czy wydatki te podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów?

Czy przedsiębiorca wystawi właścicielowi PIT-8C

Inwestor zawiera z właścicielami nieruchomości umowy o ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu, obejmującej posadowienie i utrzymanie na nieruchomości obciążonej lub nad nią urządzeń przesyłowych napowietrznej linii elektroenergetycznej i prowadzenie eksploatacji tej linii. Czy w związku z wypłatami firma powinna wystawiać właścicielom gruntów PIT-8C?
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej:
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE pytania.