Służebność przesyłu to odrębny rodzaj prawa, co oznacza, że do wynagrodzenia za jej ustanowienie nie można stosować zwolnienia z PIT dotyczącego służebności gruntowych.
Takie niekorzystne dla podatników stanowisko zajął minister finansów w interpretacji ogólnej z 10 lipca (nr DD3/033/101/CRS/13/RWPD-48186/RD-70020/13). Minister kończy tym samym spór o zakres stosowania zwolnienia uregulowanego w art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.). Obejmuje ono odszkodowania wypłacane posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego z tytułu m.in. ustanowienia służebności gruntowej. Minister nie podziela podglądu sądów administracyjnych (m.in. wyroki NSA o sygn. akt II FSK 88/10, II FSK 654/10), które twierdziły, że służebność przesyłu – jako rodzaj służebności gruntowej – korzysta z tego zwolnienia (problem opisywaliśmy w wydaniu z 7 czerwca). MF podkreśla, że odrębność tych dwóch służebności potwierdza stanowisko ministra sprawiedliwości, do którego minister finansów wystąpił o opinię w tej sprawie. MF wskazuje ponadto na jedną z zasad wykładni prawa, zgodnie z którą jeśli ustawodawca wymienia w przepisie jeden z elementów należący do określonego zbioru, to z zakresu normy prawnej wyłącza pozostałe niewymienione elementy. Skoro zatem ustawodawca w art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o PIT wymienia służebność gruntową, nie wymieniając jednocześnie służebności przesyłu, to należy przyjąć, że do tej ostatniej nie ma zastosowania zawarte w tym przepisie zwolnienie podatkowe.
W ocenie MF nie bez znaczenia jest też to, że art. 3052 kodeksu cywilnego przewiduje możliwość żądania wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu, a nie odszkodowania, o którym mowa w przepisie podatkowym.
Wynagrodzenie to nie korzysta ze zwolnienia z PIT – podsumowuje resort finansów. Podlega ono opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali – jako przychód z innych źródeł.
Interpretacja ogólna ministra finansów z 10 lipca 2013 r. nr DD3/033/101/CRS/13/RWPD-48186/RD-70020/13 (Dz.U. Min.Fin. z 17 lipca, poz. 25).