Przedsiębiorcom świadczącym usługi polegające na demontażu eternitu z dachów, przysługuje prawo zastosowania preferencyjnej stawki VAT w wysokości 8%. Preferencja ta stanowi głównie korzyść dla odbiorców usług, którzy dzięki temu mogą mniej zapłacić za usunięcie szkodliwych materiałów.

Choć od 2002 roku w Polsce nieprzerwalnie realizowany jest Program Oczyszczania Kraju z Azbestu (wcześniej Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski), mający na celu wyeliminowanie ze środowiska tej szkodliwej substancji, azbest jest nadal obecny w strukturze wielu budynków na terenie całego kraju, stanowiąc niejako relikt przeszłości.

Nic więc dziwnego, że świadczenie usług w zakresie usuwania elementów infrastruktury zawierających azbest cieszy się nadal ogromną popularnością. Doskonałym przykładem działań mogą być w tym przypadku usługi, polegające na demontażu z dachów budynków pokryć wykonanych z płyt eternitowych, wraz z ich przekazaniem do utylizacji. Nie bez znaczenia wydaje się przy tym fakt, iż usługi te podlegają opodatkowaniu VAT według preferencyjnej stawki 8%.

Świadczenie usług podlega z zasady w opodatkowaniu VAT

Obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usług jest w Polsce powszechny, co wynika bezpośrednio z art. 5 ustawy o podatku od towarów i usług.

Przez świadczenie usług z zasady rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów, w tym również:
• przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
• zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
• świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.


Symbol PKWiU warunkiem zastosowania preferencyjnej stawki VAT

Podstawowa stawka VAT, stosowana w celu ustalenia wartości zobowiązania względem organu podatkowego z zasady wynosi 23%. Jednak usługi, które zostały wyszczególnione w załączniku nr 3 do ustawy, zostały objęte preferencyjną stawką 8%. Wykaz ten stanowi zamknięty katalog towarów lub usług, dla których przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne zgodne z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług, wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

Jedną z wymienionych pozycji są „Usługi związane z odkażaniem budynków” (opatrzone symbolem PKWiU 39.00.14.0). Ze względu na fakt, iż usługi polegające na demontażu z dachów budynków pokryć wykonanych z płyt eternitowych wraz z przekazaniem ich do utylizacji wyspecjalizowanemu odbiorcy, można zakwalifikować do tej grupy czynności możliwe jest też objęcie ich preferencyjną stawką VAT, w wysokości 8%. Stanowisko to zostało potwierdzone w indywidualnej interpretacji, wydanej z 02.10.2012r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi (sygn. akt IPTPP4/443-475/12-2/UNR).

Elżbieta Węcławik, Tax Care
Dominik Mędrzycki, księgowy Tax Care