Firma, która wypłaca pracownikowi zwolnione z PIT odszkodowanie, odsetki od niego musi wykazać w PIT-8C.
Wiele odszkodowań pracowniczych korzysta ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 i pkt 3b ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.). Są to odszkodowania, których wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych, jak również inne odszkodowania otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej. Zwolnieniem objęte są m.in. odszkodowania otrzymane za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę czy z tytułu naruszenia zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn.
Wypłacone przez pracodawcę ustawowe odsetki za opóźnienie w wypłacie odszkodowania podlegają opodatkowaniu PIT. Odsetki pełnią funkcję odszkodowawczą, jednak odszkodowaniem nie są i nie mogą korzystać ze zwolnienia z PIT (por. m.in. interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 22 czerwca 2009 r.; sygn. IPPB4/415-246/09-2/JK).
Gdyby wolą ustawodawcy było zwolnienie odsetek od nieterminowej wypłaty świadczeń odszkodowawczych, to podobnie jak w przypadku odsetek przyznanych z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzeń i świadczeń ze stosunku pracy (art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy o PIT – red.) znalazłoby to stosowne unormowanie w art. 21 ust. 1 ustawy o PIT. Tak stwierdził WSA w Lublinie w wyroku z 19 grudnia 2007 r. (sygn. akt I SA/Lu 626/07).
Wypłacone z odszkodowaniem odsetki są przychodem (z innych źródeł) opodatkowanym na zasadach ogólnych. Wypłacająca je firma nie ma obowiązku pobrania od nich zaliczek na PIT. Musi uwzględnić je w deklaracji PIT-8C, którą przekazuje podatnikowi i urzędowi skarbowemu właściwemu dla jego miejsca zamieszkania w terminie do 28 lutego 2013 r. (Były) pracownik wykaże te odsetki w swoim zeznaniu rocznym i opodatkuje je z pozostałymi przychodami.