Minister finansów chce, aby od 1 stycznia 2013 r. przedsiębiorcy mogli wystawiać faktury zbiorcze, dokumentujące transakcje dokonane w ciągu miesiąca.
Będzie to możliwe pod warunkiem, że taka faktura zostanie wystawiona najpóźniej ostatniego dnia miesiąca. Obecnie faktura musi być sporządzona w terminie siedmiu dni od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.
Ułatwienia w tym zakresie zostały zaproponowane w opublikowanym projekcie zmian przepisów wykonawczych. Dokument ten przewiduje również wprowadzenie faktur uproszczonych, gdy kwota należności ogółem nie przekroczy 450 zł albo 100 euro dla kwot wyrażonych w euro. Nie będzie ona zawierała kompletu danych. Dane będą swoim zakresem zbliżone do tych, jakie teraz są wymagane na paragonie fiskalnym.
Również w przypadku standardowej faktury przewidywane są zmiany, np. projekt przewiduje zniesienie obowiązku umieszczania numeru rejestracyjnego samochodu na fakturach dokumentujących nabycie paliwa, co jest obecnie warunkiem skorzystania z możliwości odliczenia VAT. Jednocześnie zostanie wprowadzony obowiązek umieszczania danych dotyczących m.in. stosowania metody kasowej, samofakturowania czy procedury marży.
Ponadto zarejestrowany podatnik VAT zwolniony będzie mógł wybrać, czy wystawić fakturę, czy też, tak jak to jest obecnie, rachunek.
Od przyszłego roku resort finansów chce wprowadzić również zmiany w przepisach wykonawczych dotyczących e-faktur. Aby je wystawiać, trzeba mieć na to zgodę drugiej strony wyrażoną w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. Po zmianie wystarczająca będzie zgoda ustna lub domniemana.
Propozycje zmian zawarte są w projektach:
● rozporządzenia ministra finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług,
● rozporządzenia w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
Etap legislacyjny
Projekty w konsultacjach społecznych