W praktyce zdarza się, że pracodawca błędnie zakwalifikuje w wystawionym świadectwie pracę wykonywaną przez pracownika, przez co organ rentowy, przyznając mu prawo do emerytury, zastosuje niewłaściwy przelicznik. W efekcie były pracownik pobiera zaniżone świadczenie emerytalne.
Jeśli wystąpi do sądu z powództwem przeciwko byłemu pracodawcy o zapłatę stosownego odszkodowania za okres pobierania zaniżonej emerytury, to ma duże szanse na zasądzenie takiej rekompensaty wraz z należnymi odsetkami ustawowymi (por. wyrok SN z 8 czerwca 2011 r., sygn. akt I PK 205/10).
Wysokość ustawowych odsetek za zwłokę od tego odszkodowania oblicza się w następujący sposób: (odszkodowanie / 365 dni x liczba dni zwłoki x wysokość odsetek ustawowych). Odsetki ustawowe nalicza się bez zaokrąglania do pełnych złotych, od 15 grudnia 2008 r. wynoszą one 13 proc. Odsetki te również nie podlegają opodatkowaniu (art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy o PIT).