Taka zaliczka, wypłacona pracownikowi na poczet przyszłego wynagrodzenia, jest przychodem ze stosunku pracy i podlega PIT na zasadach właściwych dla tego źródła przychodu (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.). Z tym że staje się przychodem pracownika już z chwilą jej otrzymania lub postawienia do jego dyspozycji. Firma, jako płatnik, musi od takiej wypłaty obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na PIT zgodnie z art. 31 i 38 ust. 1 ustawy o PIT.

Załóżmy, że firma 10 października wypłaci pracownikowi 20 proc. przyszłego wynagrodzenia za ten miesiąc (płatnego – zgodnie z regulaminem wynagradzania – do 28 każdego miesiąca). W tej sytuacji firma przy ustalaniu i odprowadzaniu zaliczki na PIT za październik (płatnej do 20 listopada) odprowadzi zaliczkę na podatek za całość wynagrodzenia za ten miesiąc (20 proc. zaliczki + 80 proc. należnego wynagrodzenia).

Inaczej jeśli firma 28 października wypłaci pracownikowi należne wynagrodzenie za październik i jednocześnie – tytułem zaliczki na pisemny wniosek pracownika – 20 proc. wynagrodzenia za listopad. W takiej sytuacji należy do październikowej wypłaty doliczyć także wypłaconą w październiku zaliczkę na wynagrodzenie listopadowe i od sumy tych kwot (120 proc.) ustalić zaliczkę na PIT, odprowadzaną do urzędu skarbowego do 20 listopada.