Nowelizacja Ordynacji zaproponowana przez Ministerstwo Finansów nie dostosuje przepisów do wyroku Trybunału Konstytucyjnego – potwierdzają Ministerstwo Gospodarki i Rządowe Centrum Legislacji.

Projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361) przewiduje dostosowanie art. 70 par. 1 pkt 6 tej ustawy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przerwania biegu terminu przedawnienia (sygn. akt P 30/11). Jak wskazuje Michał Goj, starszy menedżer w Ernst & Young, Ministerstwo Gospodarki i Rządowe Centrum Legislacji negatywnie odniosły się do propozycji Ministerstwa Finansów. Ekspert wyjaśnia, że według Trybunału Konstytucyjnego przepis narusza konstytucyjną zasadę zaufania do stanowionego przez państwo prawa, jeśli podatnik o wszczęciu postępowania karnego lub w sprawie o przestępstwo albo wykroczenie skarbowe został poinformowany po upływie terminu przedawnienia. Wszczęcie wymienionych postępowań przerywa bowiem bieg terminu przedawnienia.

Jak relacjonuje Michał Goj, według RCL, z zaproponowanego przez resort finansów przepisu nie wynika, że zawiadomienie następuje najpóźniej z upływem terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Podobną opinię do projektu nowelizacji Ordynacji podatkowej przedstawił resort gospodarki.

Urzędnicy tego ministerstwa zwrócili dodatkowo uwagę na fakt, że zawiadomienie ze skarbówki będzie miało jedynie charakter informacyjny i podatnik nie będzie mógł go zaskarżyć. Zdaniem resortu taka konstrukcja spowoduje, że podatnik w dalszym ciągu nie będzie właściwie informowany o zdarzeniu, które spowoduje przerwanie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

– Nowe regulacje nie zawierają również wskazania konsekwencji w przypadku niezawiadomienia podatnika, co spowoduje, że podatnik będzie pozbawiony prawa do weryfikacji działań podejmowanych przez organ podatkowy – stwierdza Michał Goj. W rezultacie obie instytucje potwierdziły to, na co DGP zwracał uwagę kilka dni temu, a więc że projekt nowelizacji trzeba zmienić, ponieważ nie dostosuje on przepisów do wyroku TK.

Zdaniem Michała Goja, nowelizacja powinna łączyć moment zawieszenia biegu przedawnienia z doręczeniem podatnikowi informacji o wszczęciu odpowiednich postępowań.

Projekt opublikowany przez Ministerstwo Finansów nie przewiduje również zmian w art. 70 par. 1 pkt 8 Ordynacji podatkowej. Przepis ten dotyczy ustanowienia hipoteki przymusowej na nieruchomości podatnika, a jego skutek jest identyczny jak zakwestionowanego przez TK art. 70 par. 1 pkt 6 Ordynacji.