Osoba, która przed upływem pięciu lat od nabycia nieruchomości w wyniku działu spadku sprzedaje ją, będzie musiała zapłacić PIT – orzekł WSA w Białymstoku.

Sąd rejonowy orzekł w lutym 2009 r., że spadek po zmarłym w 1998 r. nabyła jego żona oraz troje dzieci, każde w 1/4. W skład spadku weszła działka rolna i działka zabudowana. Z kolei wcześniej, postanowieniem ze stycznia 2008 r., stwierdził, że spadek po zmarłej w 2002 r. matce nabyły jej dzieci, każde w 1/2. W 2010 r. sąd dokonał działu spadku po zmarłych rodzicach oraz zniósł współwłasność. W efekcie działki nabyła w całości skarżąca, ale musiała spłacić pozostałych spadkobierców. W listopadzie 2011 r. sprzedała działki. Chciała wiedzieć, czy od takiej sprzedaży będzie musiała zapłacić podatek dochodowy.

Sąd wskazał, że zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) źródłem przychodów jest odpłatne zbycie nieruchomości, jeśli zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Wyjaśnił też, że w sytuacji, gdy spadek dziedziczy kilku spadkobierców, każdy z nich – w chwili otwarcia spadku – nabywa określony ułamkowo udział spadkowy, a dopiero w wyniku działu spadku następuje konkretyzacja składników masy spadkowej przypadających poszczególnym spadkobiercom.

Biorąc pod uwagę art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o PIT, momentem nabycia nieruchomości w części obejmującej udział spadkowy jest moment nabycia spadku, natomiast w pozostałym zakresie moment działu spadku, jeśli podziałowi towarzyszą spłaty na rzecz pozostałych spadkobierców. Sąd odnosząc się do sytuacji skarżącej wskazał, że dopiero po dziale spadku mogła ona samodzielnie decydować o zbyciu nieruchomości. W rezultacie sąd orzekł, że od sprzedanej nieruchomości w 2011 r. nie powstał przychód, ale jedynie w części odpowiadającej udziałom nabytym w 1989 r. i 2002 r. Od czasu nabycia minęło bowiem 5 lat. Natomiast sprzedaż w części nabytej w 2010 r., w drodze działu spadku, będzie jej przychodem i jedynie od tej części będzie musiała zapłacić podatek dochodowy.

Wyrok jest nieprawomocny.

ORZECZNICTWO

Wyrok WSA w Białymstoku z 20 sierpnia 2012 r., sygn. akt I SA/Bk 123/12