Osoba, która nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego i sprzedaje je przed upływem 5 lat od nabycia, musi zapłacić PIT.
Spór w sprawie rozstrzyganej przez sąd sprowadzał się do ustalenia, czy skarżący miał obowiązek zapłaty podatku dochodowego od sprzedaży w 2006 r. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego – pawilonu handlowo-biurowego.
Wraz z żoną w 1992 r. zawarł ze spółdzielnią mieszkaniową umowę dzierżawy części nieruchomości (gruntu) z prawem wybudowania na niej z własnych pieniędzy budynku.
Do 2000 r. budynek był wykorzystywany na cele biurowe przez spółkę, której współudziałowcem był skarżący, a następnie został wynajęty kolejnej spółce.
Spółdzielnia ustanowiła w stosunku do budynku spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego, które małżonkowie nabyli w 2005 r.
W kolejnym roku sprzedali budynek i złożyli oświadczenie, że środki ze sprzedaży przeznaczą w ciągu dwóch lat na własne cele mieszkaniowe. Ich zdaniem, w ogóle nie powinni korzystać z prawa do zwolnienia z podatku dochodowego, bo budynek sprzedali po upływie 5 lat od jego wybudowania.
Z takim stanowiskiem nie zgodził się minister finansów.
Sąd wyjaśnił, że istota sporu dotyczy wykładni art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem źródłem przychodu jest odpłatne zbycie m.in. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego, jeżeli nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.
Zdaniem skarżącego, to on wybudował budynek, na niego było pozwolenie na budowę, a sprzedaż nastąpiła po okresie dłuższym niż pięć lat.
Sąd zwrócił uwagę, że skarżący co prawda wybudował budynek, ale prawo do dysponowania nim jak właściciel otrzymał wraz z ustanowieniem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego, czyli w 2005 r. A zatem od tego roku trzeba liczyć pięcioletni okres. Ponieważ zbycie nastąpiło przed upływem 5 lat, to zastosowanie ma przepis nakazujący opodatkowanie przychodu ze zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.
Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Warszawie z 11 września 2012 r., sygn. akt III SA/Wa 3428/11