Nasz czytelnik został wezwany do złożenia wyjaśnień w urzędzie celnym. Urzędnik poprosił o zgodę na zarejestrowanie zeznań za pomocą kamery. Zdaniem Tomasza Rolewicza, starszego menedżera w PwC, organ nie ma prawa filmować podatników.
Zgodnie z art. 172 par. 2 pkt 2 Ordynacji Podatkowej (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.), przesłuchania strony, świadków oraz biegłych w postępowaniu podatkowym dokumentuje się w formie protokołu.
– Przepisy nie przewidują rejestrowania czy filmowania takich zeznań. W świetle zasady legalizmu filmowanie zeznań w toku postępowania podatkowego nie powinno mieć miejsca – mówi Tomasza Rolewicz.
Jest to także uzasadnione celem zeznań świadków. Świadek zeznaje bowiem co do faktów istotnych dla sprawy pod rygorem odpowiedzialności karnej, a treść jego zeznań (a nie forma, przebieg) jest dokumentowana w protokole.
W niektórych przypadkach (jak np. w kontroli podatkowej) Ordynacja podatkowa wyraźnie uprawnia organy do filmowania. Niemniej dotyczy to rejestrowania stanu faktycznego, a nie zeznań czy wyjaśnień i może mieć miejsce wyłącznie w trakcie kontroli podatkowej. W dodatku przepisy przewidują odpowiednie stosowanie reguł z postępowania podatkowego do kontroli podatkowej, ale nie odwrotnie.
Organ podatkowy sporządzi protokół z przyjęcia wniesionego ustnie podania, przesłuchania strony, świadka i biegłego, oględzin i ekspertyz a także rozprawy