Ministerstwo Finansów rozważa objęcie podatkiem od nieruchomości ułożonych kabli.
Resort poinformował o tym w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 7243/12). Ustawą z 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. nr 106, poz. 675) zdefiniowano w – prawie budowlanym pojęcie obiektu liniowego. Jest to obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i – umieszczona bezpośrednio w ziemi – podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego. Pojęcie umieszczone zostało w katalogu obiektów zaliczanych do budowli. Przepisy weszły w życie 17 lipca 2010 r.
MF tłumaczy, że w związku z tym, iż ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, definiując budowlę dla celów podatku od nieruchomości, odwołuje się do pojęcia budowli zawartego w ustawie – Prawo budowlane, zmiana mogłaby mieć wpływ na zakres opodatkowania budowli podatkiem od nieruchomości. Należy jednak zauważyć, że w związku z wątpliwościami interpretacyjnymi dotyczącymi pojęcia „budowla”, nie można było jednoznacznie stwierdzić, czy kable ułożone w kanalizacji kablowej podlegały opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości jako budowle. Także wcześniejsze orzecznictwo sądowe nie było jednolite w tej kwestii, aczkolwiek przeważał pogląd, że kable stanowią część budowli i jako takie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Natomiast w opinii Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego kable ułożone w kanalizacji kablowej nie stanowiły budowli.
Zasadność postulatu objęcia podatkiem od nieruchomości kabli ułożonych w kanalizacji kablowej zostanie szczegółowo przeanalizowana, jeżeli zostaną podjęte prace nad nowelizacją przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

2 proc. wynosi maksymalna stawka podatku od nieruchomości od budowli