Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi wskazał, że uczestnictwo pracownika (emeryta) w imprezie jest równoznaczne z powstaniem przychodu z nieodpłatnego świadczenia. Samo zaproszenie na imprezę, w której osoba uprawniona nie wzięła udziału, nie stanowi natomiast przesłanki wystarczającej do uznania, że osiągnęła przychód.
Pracodawca (szkoła), sfinansował z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) piknik sportowo-rekreacyjny dla pracowników i byłych pracowników – emerytów. Impreza nie była skierowana imiennie do konkretnego pracownika. Wysokość kosztów została ustalona w sposób zryczałtowany i niezależny od liczby osób uczestniczących. Z uwagi na masowy charakter imprezy ustalenie dokładnej liczby uczestników oraz tego, kto i w jakim zakresie korzystał z proponowanych atrakcji, było niemożliwe. Pracodawca ma wątpliwości, czy udział w pikniku stanowi dla pracownika i emeryta przychód.
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi wskazał, że uczestnictwo pracownika (emeryta) w imprezie jest równoznaczne z powstaniem przychodu z nieodpłatnego świadczenia. Samo zaproszenie na imprezę, w której osoba uprawniona nie wzięła udziału, nie stanowi natomiast przesłanki wystarczającej do uznania, że osiągnęła przychód.
Pracownik otrzymuje nieodpłatne świadczenie o określonej wartości w związku z przyjściem na imprezę bez względu na to, czy następnie będzie i w jakim stopniu konsumował posiłki, napoje czy atrakcje. Okoliczność, że podczas imprezy integracyjnej pracownik np. nie zjadł całego dania, albo nie skorzystał z jednej, bądź kilku atrakcji, nie zmienia faktu, że je otrzymał i pozostaje bez wpływu na cenę, jaką zapłacił pracodawca. Jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi zakupione, wartość świadczeń ustala się według cen zakupu, a nie na podstawie wykorzystanego świadczenia.
Organ podatkowy zwrócił też uwagę, że skoro źródłem finansowania pikniku jest ZFŚS, trudno byłoby przyjąć, że pracodawca nie dokonuje podziału tych środków zgodnie z przepisami prawa i nie jest w stanie wskazać osób, które te środki otrzymały.
Gdy źródłem finansowania imprezy integracyjnej są środki ZFŚS, przychód pracownika może być zwolniony z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) do kwoty 380 zł, o ile zostaną spełnione wszystkie przesłanki zawarte w tym przepisie.

10 proc. wynosi PIT od świadczeń dla byłego pracownika

W przypadku emerytów otrzymane świadczenie może być zwolnione na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł. Od nadwyżki pracodawca powinien pobrać zryczałtowany 10-proc. PIT.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 29 sierpnia 2012 r., nr IPTPB2/415-388/11-3/12-S/DS.