Podatek od dofinansowania wczasów pod gruszą zależy od tego, czy otrzyma je pracownik, jego dziecko, czy też emeryt lub rencista.
Dopłaty z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) do wczasów pod gruszą otrzymane przez osoby uprawnione (m.in. pracowników oraz ich rodziny) stanowią dla nich przychód podlegający opodatkowaniu PIT.
Dla pracowników jest to przychód ze stosunku pracy. Chyba że pracownik nie wykorzystał jeszcze zwolnienia od podatku z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) w wysokości 380 zł w roku.
Opodatkowaniu w całości podlegają dopłaty z ZFŚS do wczasów pod gruszą dla dzieci pracownika – niezależnie od wysokości, źródła ich finansowania oraz wieku dziecka. Otrzymane dofinansowanie zalicza się u pracownika (rodzica niepełnoletniego dziecka) do przychodów ze stosunku pracy (art. 7 ust. 1 w zw. z art. 12 ust. 1 ustawy o PIT) i opodatkowuje na zasadach ogólnych (razem z wynagrodzeniem za dany miesiąc).

Świadczenia finansowane z ZFŚS, niezależnie od ich wysokości, w tym także dopłaty do wczasów pod gruszą, nie podlegają składkom ZUS

Nie ma tutaj zastosowania zwolnienie (bez limitu kwotowego) z art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o PIT. Obejmuje ono bowiem tylko dopłaty do wypoczynku w formie zorganizowanej (np. wykupione wczasy, kolonie, obozy itp.) dzieci do lat 18.
Dopłaty te pracodawca wykazuje w deklaracji rocznej PIT-4R, składanej do 31 stycznia 2013 r. (art. 38 ust. 1a ustawy o PIT), oraz w informacji rocznej PIT-11, przekazywanej do 28 lutego 2013 r. (art. 39 ust. 1 ustawy o PIT).
Z kolei w przypadku emerytów i rencistów – byłych pracowników firmy – świadczenie w postaci dopłaty do tej formy wypoczynku korzysta ze zwolnienia od podatku w limitowanym zakresie – 2280 zł w roku – na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT.
Od nadwyżki ponad tę kwotę były pracodawca pobiera zryczałtowany podatek w wysokości 10 proc. należności (art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT) i wykazuje go w deklaracji rocznej PIT-8AR, składanej do końca stycznia 2013 r. (art. 41 ust. 1, 4, 7 i art. 42 ust. 1a ustawy o PIT).
Były pracownik nie otrzymuje natomiast żadnej informacji od pracodawcy – podatek zryczałtowany został już pobrany, a przychodów opodatkowanych w tej formie nie łączy się z przychodami z innych źródeł.