Zdaniem organu podatkowego, zawarcie umowy przedwstępnej nie spowoduje przeniesienia własności lokalu, czyli odpłatnego zbycia, które jest źródłem przychodu w PIT. Tak więc kwota otrzymana przez podatniczkę w 2012 r. w związku z przedwstępną umową sprzedaży nieruchomości, która powinna zostać zrealizowana w 2014 r., nie wywoła skutków podatkowych w postaci powstania przychodu w momencie jej przyjęcia.

Ponadto jeżeli ostateczna umowa sprzedaży nieruchomości zostanie faktycznie zawarta w 2014 r., to z uwagi na fakt, że od końca roku, w którym nastąpiło nabycie, upłynie 5 lat, sprzedaż nieruchomości nie będzie podlegać opodatkowaniu PIT. Tym samym podatniczka nie będzie obowiązana do zapłaty 19-proc. zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu tej sprzedaży.

Tylko jeśli odpłatne zbycie (umowa sprzedaży) lokalu użytkowego nastąpi przed upływem 5 lat od końca roku, w którym nastąpiło jego nabycia, tj. przed 1 stycznia 2014 r., to przychód z tego tytułu będzie stanowić źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.).

Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 21 sierpnia 2012 r. nr IPTPB2/415-323/12-5/JR