Spółka wnosząc papiery wartościowe do funduszu, zapłaci CIT za certyfikaty inwestycyjne.
Skarżącą była spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.). Posiadała ona udziały w innej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, które zamierzała wnieść do zamkniętego funduszu inwestycyjnego i w ten sposób pokryć cenę obejmowanych certyfikatów inwestycyjnych w tym funduszu. Gdy wartość objętych certyfikatów inwestycyjnych wzrośnie do wcześniej założonego poziomu, spółka zamierza te certyfikaty zbyć albo umorzyć. Chciała wiedzieć, w którym momencie powstaje obowiązek podatkowy z tytułu uczestnictwa w zamkniętym funduszu inwestycyjnym.
Minister finansów w wydanej interpretacji indywidualnej wyjaśnił, że wpłata do funduszu inwestycyjnego w postaci papierów wartościowych lub udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest szczególną formą ich zbycia. W efekcie opodatkowany jest skutek tej transakcji, czyli zbycie papierów wartościowych. Wartość pieniężna nabywanych certyfikatów inwestycyjnych jest więc przychodem spółki, która wnosi do funduszu inwestycyjnego udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub inne papiery wartościowe.
Wojewódzki sąd administracyjny podzielił stanowisko fiskusa, z czym nie zgodziła się spółka. Twierdziła, że podatek dochodowy pojawi się dopiero w momencie zbycia certyfikatów inwestycyjnych lub ich umorzenia.
NSA oddalił skargę kasacyjną. Stwierdził, że czynność wniesienia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powoduje powstanie przychodu w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT. Zgodnie z nim przychodami są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Podatnicy, jeżeli mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania

Sąd uzasadniał, że w przypadku wniesienia do funduszu inwestycyjnego udziałów spółek kapitałowych przedmiotem opodatkowania nie będzie nabycie certyfikatu, ale zbycie akcji lub udziałów. Zasadą jest, że podmiot za certyfikat musi zapłacić. Zapłatą mogą być pieniądze lub papiery wartościowe i udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Po zbyciu prawa do tych papierów wartościowych lub udziałów przechodzą one na towarzystwo funduszy inwestycyjnych. W zamian podmiot otrzymuje jednostki uczestnictwa w tym funduszu. A zatem w momencie przeniesienia praw z akcji czy udziałów podatnik otrzymuje przychód o określonej wartości ze zbycia akcji lub udziałów. Nie ma wątpliwości, że odpłatne zbycie akcji lub udziałów stanowi źródło przychodów.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 22 sierpnia 2012 r., sygn. akt II FSK 54/11.