Firma, która wypłaca zwolnionemu pracownikowi odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy, musi rozliczyć te wypłaty tak jak inne przychody ze stosunku pracy. Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny, oddalając skargę kasacyjną firmy, która uważała, że tego typu odszkodowanie jest dla pracownika przychodem z innych źródeł przychodów i pracownik powinien rozliczyć je samodzielnie.
Sędzia Stefan Babiarz podkreślił, że takie odszkodowanie zostało wypłacone osobie jako konsekwencja pozostawania w stosunku pracy z byłym pracodawcą. Tym samym wpisuje się w szeroki katalog przychodów ze stosunku pracy, o którym mówi art. 12 ust. 1 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.).
Sprawa dotyczyła interpretacji podatkowej. Spółka we wniosku wyjaśniła, że jest producentem wyrobów z włókien naturalnych. Jednak w związku z rozwojem technologii i unowocześnieniem procesu produkcyjnego zaszła konieczność zmian osobowych. Spółka wypowiedziała więc umowę o pracę dotychczasowemu dyrektorowi. Umowa została rozwiązana z końcem września 2009 roku. W tym też dniu pracodawca i zwolniony pracownik zawarli ugodę, w której ustalili, że w ramach odszkodowania z tytułu rozwiązania umowy spółka udzieli pomocy przez zlecenie na własny koszt firmie doradztwa personalnego poszukiwania pracy. Ponadto będzie wypłacała odszkodowania w okresie pozostawania bez pracy do końca kolejnego roku kalendarzowego.

Przychodami ze stosunku pracy są wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężna świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń.

Według spółki zarówno przychód dla osoby fizycznej w wysokości wartości brutto wypłaconego wynagrodzenia dla firmy doradztwa personalnego, jak i wypłata odszkodowania w formie pieniężnej stanowić będzie przychód z innych źródeł w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT. Wynika to z tego, że oba rodzaje świadczeń nie dotyczą osoby zatrudnionej, lecz osoby niebędącej pracownikiem. Tym samym spółka nie ma obowiązku poboru zaliczki na podatek dochodowy od byłego pracownika. Musi tylko sporządzić informacje o wysokości przychodów uzyskanych z tzw. innych źródeł i przekazania podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu. Z tym nie zgodził się jednak minister finansów, a następnie sąd administracyjny.
W ocenie sądu faktyczny i prawny związek wypłacanych należności powstał w wyniku istniejącego wcześniej stosunku pracy, a nie poza nim. Rację ma więc minister finansów, że o zakwalifikowaniu świadczenia jako przychodu ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o PIT decyduje to, czy określone świadczenie może otrzymać wyłącznie pracownik, czy również inna osoba niezwiązana (obecnie lub w przeszłości) z pracodawcą.
Wyrok jest prawomocny.
Wyrok NSA z 21 sierpnia 2012 r., sygn. akt II FSK 86/11.