Naczelny Sąd Administracyjny wydał korzystny wyrok dla podatników, którzy otrzymują odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy, wypłacane na podstawie przepisów innych krajów.
Jeśli odszkodowanie jest finansowane z obowiązkowego ubezpieczenia społecznego, to jest zwolnione z PIT tak, jak odszkodowanie przyznane w Polsce na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 167, poz. 1322 z późn. zm.). Tak będzie, nawet jeśli wypłaty nie są jednorazowe, ale comiesięczne.
NSA oddalił skargę kasacyjną ministra finansów, który uważał, że takie comiesięczne odszkodowanie nie mieści się w katalogu zwolnień, ale stanowi dochód z innych źródeł, i podlega opodatkowaniu według skali. Według organu świadczenie to nie stanowi odszkodowania będącego odpowiednikiem jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy, ponieważ jest wypłacane ratalnie. Polskie przepisy zaś przewidują świadczenia wypłacane w formie jednorazowego odszkodowania.

Wolne od PIT są odszkodowania, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw

Sędzia Grażyna Nasierowska podkreśliła, że nie można dyskryminować podatników, tylko dlatego, że otrzymali odszkodowanie na podstawie przepisów innego kraju. Organ nie wziął pod uwagę zasad prawa wspólnotowego, w szczególności odnoszących się do zasady niedyskryminacji czy swobody przepływu osób między krajami UE.
Sprawa dotyczyła zawodowego kierowcy ciężarówki, który podlegał obowiązkowemu ubezpieczeniu we Włoszech. W wyniku wypadku utracił wzrok i stracił pracę, a włoski zakład ubezpieczeń wypłacał mu comiesięczne odszkodowanie, które we Włoszech jest wolne od podatku.
Wyrok jest prawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 31 lipca 2012 r. sygn. akt II FSK 2593/10.