Przestaną obowiązywać zwolnienia podatkowe dla osób posiadających akcje narodowych funduszy inwestycyjnych (NFI). Ustawa uchylająca ustawę o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji z 30 marca 2012 r. została właśnie opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dz.U. z 29 maja 2012 r. nr 101, poz. 596).

Likwiduje ona obecnie obowiązujące zwolnienie w PIT, określone w art. 21 ust. 1 pkt 42 ustawy z 26 lipca 1991 r. o PIT (t.j. Dz.U. z 3 kwietnia 2012 r., poz. 361 z późn. zm.).

Uchyla też zwolnienie dla NFI, które zawarto w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z 15 lutego 1992 r. o CIT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.).

Jak przypomina Lech Janicki, ekspert w ECDDP, w zakresie PIT obecnie wolne od podatku dochodowego są dochody uzyskane z tytułu sprzedaży akcji NFI w skali roku do łącznej wysokości połowy jednomiesięcznego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Natomiast w zakresie CIT narodowe fundusze jako podmioty nie muszą płacić podatku od dochodów pochodzących z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę w Polsce, jak również z tytułu sprzedaży udziałów lub akcji spółek mających siedzibę na terytorium Polski.

Likwidację zwolnień podatkowych należy uznać za racjonalne postępowanie, gdyż wskutek ich obowiązywania NFI znajdowały się w niczym nieuzasadnionej uprzywilejowanej pozycji w stosunku do innych podmiotów.

– Taki sam argument podnoszono w odniesieniu do zwolnień dochodów osób fizycznych z tytułu sprzedaży akcji NFI – dodaje Lech Janicki.

4 mln zł ma zyskać budżet w związku z likwidacją ulg w NFI

Trzeba jednak podkreślić, że ze zwolnień podatnicy będą mogli skorzystać jeszcze przez okres półtora roku. Zgodnie z przepisami przejściowymi dotychczasowe ulgi będą stosowane do dochodów uzyskanych do końca grudnia 2013 roku. Oznacza to, że sprzedając akcje NFI w tym okresie, będzie można odliczyć od dochodu kwotę blisko 1700 zł, która jest równowartością połowy miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (w 2011 roku wynosiło 3399,52 zł).

W trakcie debaty parlamentarnej nad ustawą pojawiła się propozycja przedłużenia dotychczas obowiązujących zwolnień przynajmniej o sześć lat lub nawet bezterminowo, ale ani Sejm, ani Senat ostatecznie nie zaakceptowały tych propozycji.

Etap legislacyjny Publikacja w Dzienniku Ustaw