Sąd przyznał podatnikowi odszkodowanie z tytułu zaniżonej ilości nieodpłatnie przyznanych akcji pracowniczych wraz z odsetkami. Podatnik nie wie, czy zarówno odszkodowanie, jak i odsetki są zwolnione z PIT.
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stwierdził, że preferencją podatkową objęte jest wyłącznie zasądzone odszkodowanie. Wynika to z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), który zwalnia z podatku odszkodowania otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej do wysokości określonej w tym wyroku lub w tej ugodzie, z wyjątkiem odszkodowań otrzymanych w związku z działalnością gospodarczą oraz dotyczących korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. W opisanej sprawie odszkodowanie obejmowało wyłącznie stratę, jakiej doznał podatnik w związku z błędami byłego pracodawcy. Jego wypłata nie rodzi więc obowiązku podatkowego.
Opodatkowana jest natomiast wypłata odsetek. Zdaniem organu podatkowego nie stosuje się tu art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy o PIT, który zwalnia z podatku odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzeń i świadczeń m.in. ze stosunku pracy. Dyrektor izby skarbowej podkreślił, że w tym przypadku mamy do czynienia z odszkodowaniem wraz z odsetkami, nie zaś z wynagrodzeniem, tym samym takie odsetki nie są zwolnione z PIT.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 29 maja 2012 r. (nr IPTPB2/415-231/12-4/AK).