NSA uznał, że wspólnicy spółki cywilnej, którzy złożyli wniosek o interpretację podatkową do ministra finansów w zakresie PIT, nie powinni jej otrzymać. Późniejsze orzekanie przez sąd co do nieprawidłowości tej interpretacji nie powinno mieć miejsca, ponieważ to nie spółka, lecz poszczególni jej wspólnicy są podatnikami PIT.
Tym samym, niezależnie od prawidłowości samej interpretacji czy wykładni sądu, wyrok sądu wojewódzkiego musiał zostać uchylony.
W rozpatrywanej sprawie spółka spytała, czy dla określenia wartości budynku powinna powołać biegłego, który ustali jej wartość początkową dla potrzeb amortyzacji.
Zgodnie z przepisami ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych – u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału). Zasady te stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących takich kosztów i strat.
Odpisy amortyzacyjne ustalone na podstawie wartości początkowej, o którą pytała spółka w interpretacji, dotyczyły również kosztów uzyskania przychodów. Odpisów dokonują zatem osobno wspólnicy.
Postanowienie NSA o uchyleniu wyroku i odrzuceniu skargi jest prawomocne.
ORZECZNICTWO
Postanowienie NSA z 12 lipca 2012 r. – sygn. akt II FSK 2667/10.