Awaria kasy fiskalnej to problem, pociągający za sobą różne konsekwencje, w zależności od tego jakim sposobem został on rozwiązany. W przypadku dokonania koniecznych napraw podatnik nadal zachowuje prawo do przyznanej mu ulgi na nabycie kasy rejestrującej. W razie wymiany urządzenia, zmuszony jest on jednak do zwrotu przyznanych środków, otrzymanych w związku z zakupem urządzenia.

Przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży towarów lub świadczący usługi, których wykonywanie podlega opodatkowaniu VAT, o ile nie korzystają ze zwolnienia, to są zobowiązani do stosowania kasy fiskalnej. Zakup urządzenia rejestrującego to wydatek rzędu 600 zł a 1 tys. zł (choć są także droższe), przepisy prawa podatkowego przewidują możliwość uzyskania częściowej refundacji kwoty poniesionej z tego tytułu. Przedsiębiorcy mogą bowiem, odliczyć od podatku należnego kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu netto, przy czym należy pamiętać, że górna granica odliczenia wynosi 700 zł.

Warunki odliczenia wydatków na zakup kasy fiskalnej

Warunki odliczenia od podatku należnego, a także zwrotu kwoty poniesionej w związku z nabyciem kasy fiskalnej zostały określone w rozporządzeniu ministra finansów w sprawie odliczenia i zwrotu wydatków na zakup kas rejestrujących. Aby móc ubiegać się o częściową refundację zakupu kasy fiskalnej koniecznym jest złożenie do naczelnika urzędu skarbowego pisemnego zgłoszenia, określające liczbę urządzeń, wraz z informacją na temat przewidywanego miejsca ich użytkowania.

Należy przy tym pamiętać, że wniosek ten należy złożyć jeszcze przed rozpoczęciem ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego. Ponadto należy zachować dowód zapłaty całej należności z tytułu nabycia kasy fiskalnej.

Niekiedy kwotę refundacji trzeba zwrócić

W przypadku, gdy przedsiębiorca w momencie odliczenia ulgi spełniał wszystkie określone przepisami warunki, to w niektórych sytuacjach może on być zmuszony do zwrotu tej kwoty.
Dzieje się tak, w przypadku wystąpienia w okresie 3 lat, licząc od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu, objętej ulgą, kasy fiskalnej, zdarzeń określonych w artykule 111 ust. 6 ustawy o VAT oraz we wspomnianym rozporządzeniu w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących.

Zaprzestanie używania kasy rejestrującej

Konieczność zwrotu odliczenia pojawia się niejednokrotnie w przypadku trwałego zaprzestanie używania kasy rejestrującej, spowodowanego jej wymianą na skutek awarii. Należy jednak pamiętać, że o powstaniu obowiązku zwrotu ulgi przesądza z zasady zakres uprawnień gwarancyjnych, z których skorzystał nabywca kasy fiskalnej w związku z zaistniałą awarią.

W sytuacji, gdy konieczna będzie wymiana urządzenia rejestrującego na nowe, to spowoduje to trwałe zaprzestanie używania „starej” kasy i obowiązek zwrotu ulgi. Natomiast w przypadku, w którym kasa rejestrująca została oddana do naprawy, polegającej na usunięciu usterki, to jej czasowe wyłączenie z ewidencjonowania sprzedaży, nie powoduje obowiązku zwrotu dofinansowania. Warto w tym miejscu podkreślić, że zgodnie z interpretacją Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 21 marca 2011 r. (sygnatura akt ITPP1/443-1247/10/AJ), konieczności zwrotu odliczonej kwoty ulgi na nabycie kasy fiskalnej, nie powoduje jednak naprawa polegająca na wymianie modułu fiskalnego kasy.

Elżbieta Węcławik, Tax Care
Dorota Kępka, księgowa Tax Care