Jeśli płatnik nie obliczał, nie pobierał i nie wpłacił części zaliczki na podatek dochodowy od wypłat dla swoich pracowników i współpracowników, to podlega odpowiedzialności. Nie można jej uniknąć tylko z tego powodu, że zleceniobiorca mógł wpłacić podatek. Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny.
W sprawie, w wyniku przeprowadzonej kontroli okazało się, że podatniczka, korzystająca z usług współpracowników na umowę-zlecenie, nie prowadziła ewidencji pozwalającej na zweryfikowanie ilości przepracowanego czasu oraz wysokości naliczonych wynagrodzeń, przez co błędnie wykonywała obowiązki płatnika PIT. Od części wypłat nie pobrano zaliczek na podatek dochodowy i nie przekazano ich do urzędu skarbowego. Tym samym naczelnik urzędu skarbowego orzekł o odpowiedzialności podatkowej jako płatnika.
Podatniczka złożyła skargę do sądu. Jej pełnomocnik argumentował, że na podstawie art. 30 Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749) zapłata PIT przez podatnika uwalnia od odpowiedzialności płatnika. Dlatego też organ podatkowy powinien był najpierw wyjaśnić, czy i w jakiej części zapłacone zostały podatki od wynagrodzeń, od których podatniczka jako płatnik nie pobrała i nie wpłaciła zaliczek. W tym celu należało przesłuchać wszystkich 433 zleceniobiorców, na okoliczność dokonania przez nich rozliczeń podatkowych.
Zarówno sąd wojewódzki, jak i NSA oddaliły jej skargi. Jeśli podatniczka pobrała zaliczki PIT w zaniżonej wysokości, co zostało udowodnione, to organy słusznie orzekły o jej odpowiedzialności jako płatnika i określiły wysokość należności z tytułu niepobranych i nieprzekazanych zaliczek.
Wyrok jest prawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 11 lipca 2012 r. sygn. akt II FSK 25/11.