Fiskus w pierwszej kolejności będzie sprawdzał podczas wakacji przedsiębiorców, którzy odliczyli wyjazd zagraniczny. Jeśli było to bezpodstawne, to skoryguje rozliczenie.
Osoby wyjeżdżające na zagraniczne wakacje dłuższe niż dwa miesiące, przeciwko którym toczy się podstępowanie podatkowe muszą ustanowić pełnomocnika do spraw doręczeń. Wymóg ten wynika wprost z art. 147 ustawy – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).
Jak się okazuje, proste obowiązki rodzą też spory z organami podatkowymi. Naczelny Sąd Administracyjny, rozstrzygając jeden z takich sporów (sygn. akt II FSK 2096/10, prawomocny) wyjaśnił, że zmianą adresu nie jest czasowe przebywanie poza miejscem zamieszkania lub pracy ani wyjazd na określony czas za granicę. Sąd dodał, że jeśli podatnik wyjeżdża na krótszy czas niż dwa miesiące, nie musi ani informować o zmianie adresu (bo on się nie zmienia), ani ustanawiać pełnomocnika do spraw doręczeń. NSA wskazał jednak, że podatnik może takiego pełnomocnika ustanowić. Warto to zrobić, jeśli np. toczy się postępowanie podatkowe i wiadomo, że w czasie wyjazdu organ wyda decyzję. W takiej sytuacji, jeśli nie zostanie ustanowiony pełnomocnik do doręczeń, organ może wykorzystać przepisy o tzw. fikcji doręczenia. Polegają one na tym, że po spełnieniu określonych wymogów przyjmuje się, że pismo zostało doręczone, mimo że podatnik faktycznie go nie dostał.
Na inny problem związany z wyjazdami wakacyjnymi zwraca uwagę Jacek Pawlik, doradca podatkowy, prezes Eccom. Przyznaje, że niektórych przedsiębiorców może korcić chęć obniżenia wydatków na wyjazd wakacyjny przez uwzględnienie ich w kosztach uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej.

Podatnik ma obowiązek informowania o zmianie adresu poczty elektronicznej, jeśli wniósł o taki sposób doręczeń

– Wyjazdy służbowe, szczególnie w popularne miejsca turystyczne, na pewno zwrócą uwagę organów podatkowych – ostrzega Jacek Pawlik.
Ekspert dodaje, że fiskusa może też zainteresować liczba osób uczestniczących w wyjeździe. Podatnik prowadzący działalność usługową w dziedzinie typowo krajowej nie powinien więc ryzykować zaliczenia do kosztów wydatków na wyjazd zagraniczny.