Podatnik, który uważa, że nie miał obowiązku opłacania abonamentu radiowo-telewizyjnego ma prawo wnieść zarzuty do postępowania egzekucyjnego.
Zaległości w opłacaniu abonamentu RTV mogą być egzekwowane przez urzędy skarbowe na podstawie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005 r. nr 229, poz. 1954 z późn. zm.). Oznacza to, że naczelnik urzędu skarbowego może dochodzić spłaty należności na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przez Pocztę Polską. Konsekwencje tego są takie, że w przypadku gdy podatnik będzie uchylał się od uregulowania należności, mogą zostać zastosowane wobec niego środki egzekucyjne. Organ podatkowy może więc zająć środki pieniężne na rachunku bankowym podatnika, wynagrodzenie za pracę, emeryturę, rentę, papiery wartościowe oraz ruchomości i nieruchomości. Jednak gdy egzekucja jest przeprowadzana w sposób niezgodny z prawem, podatnik może ją zaskarżyć.
Łukasz Kupiec, ekspert podatkowy w KPMG, podkreśla, że wnoszący zarzuty może kwestionować egzekucję zarówno ze względów formalnych, jak i merytorycznych. Podstawą zarzutu może być m.in. nieistnienie egzekwowanego obowiązku czy niedopuszczalność egzekucji lub zastosowanego środka egzekucyjnego. Zarzuty wnosi się do organu egzekucyjnego, ostatecznie sprawę rozstrzygnąć może sąd.
– W praktyce spory będą zapewne dotyczyły głównie kwestii istnienia i prawidłowego stwierdzenia zobowiązania do opłacania abonamentu – dodaje Łukasz Kupiec.
Zanim jednak zostanie wystawiony tytuł wykonawczy, do abonentów zalegających z opłatami abonamentowymi wysyłane są upomnienia obejmujące okres i kwotę zadłużenia danego abonenta. Egzekucja może być wszczęta dopiero po upływie 7 dni od dnia doręczenia upomnienia.
Dochodzenie należności przez Pocztę Polskę w trybie egzekucji administracyjnej umożliwił wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 16 marca 2010 r. (sygn. akt K 24/08).
Zbigniew Baranowski z Poczty Polskiej wyjaśnia, że przed wyrokiem trybunału do abonentów zalegających z opłatami były wysyłane zawiadomienia informujące o zadłużeniu w celu dobrowolnego ich uregulowania.
Trybunał zajął się sprawą ściągania zaległego abonamentu, ponieważ nie było jasne, czy Poczta Polska, która nie wydaje decyzji bądź postanowienia w zakresie należności pieniężnych, może prowadzić egzekucję administracyjną.
Krzysztof J. Musiał, senior partner w Kancelarii Musiał i Partnerzy, przypomina, że warunkiem egzekwowania obowiązku wynikającego z ustawy nie zawsze musi być jego indywidualizacja w formie decyzji. W podobnym tonie wypowiadał się również Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z 23 czerwca 1997 r. (sygn. akt OPK 1/97), stwierdzając, że w przypadku gdy obowiązek uiszczania opłaty wynika wprost z ustawy, dokonanie jej obliczenia nie powinno następować w formie decyzji, lecz czynności materialno-technicznej.
Zbigniew Baranowski tłumaczy, że w przypadku braku rejestracji pobierana jest opłata w wysokości stanowiącej trzydziestokrotność miesięcznej opłaty abonamentowej (5,94 zł – radio, 18,68 zł – TV albo TV i radio).
DGP przypomina
Zaległe zobowiązania z tytułu abonamentu RTV przedawniają się jak zobowiązania podatkowe, tzn. po pięciu latach licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin ich płatności.