Wolontariusze, którzy pomagają w czynnościach związanych z organizacją mistrzostw, nie kreują przychodu dla organizacji.
W organizację mistrzostw Europy w piłce nożnej Euro 2012 zaangażowanych jest wielu wolontariuszy działających dla różnych organizacji. Szacuje się, że łącznie w przygotowaniach do turnieju pomagać będzie około 0,5 mln osób. Podmioty, które korzystają z takich usług, mają głównie status organizacji statutowych, spółek, stowarzyszeń czy fundacji, które rozliczają podatek dochodowy od osób prawnych.
Wolontariusze mogą wykonywać świadczenia na rzecz: organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów w zakresie ich działalności statutowej, w szczególności w zakresie działalności pożytku publicznego, z wyłączeniem prowadzonej przez nie działalności gospodarczej, organów administracji, podmiotów leczniczych. Można również wykonywać świadczenia, jako wolontariusz, na rzecz stowarzyszenia, którego jest się członkiem. Praca wolontariuszy może być jednak uznana za przychód z nieodpłatnych świadczeń.
Na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.) do przychodów podlegających opodatkowaniu nie zalicza się jednak wartości świadczeń wolontariuszy udzielanych na zasadach określonych w ustawie z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 z późn. zm.). Podobne regulacje zawiera art. 21 ust. 1 pkt 113 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.). Niemniej jednak takie organizacje mogą też prowadzić działalność gospodarczą i wtedy może się pojawić problem ze zwolnieniem z podatku pracy wolontariusza.
Katarzyna Stec, ekspert podatkowy w TPA Horwath, podkreśla, że możliwość skorzystania z tego zwolnienia zależy od spełnienia pewnych dodatkowych warunków. Przede wszystkim praca wolontariusza musi dotyczyć zadań określonych w ustawie o wolontariacie, a w żadnym przypadku nie może dotyczyć prowadzenia działalności gospodarczej przez te organizacje.
Wolontariusz to osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie o wolontariacie dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. Ich krąg obejmuje m.in. fundacje i stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego). Do ich zadań statutowych powinno należeć wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej czy też działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
– Zatem wartość pracy wykonywanej przez wolontariuszy podczas Euro 2012 zasadniczo nie będzie przychodem z nieodpłatnych świadczeń – dodaje Katarzyna Stec.
Tylko jeśli wolontariusz będzie wykonywał świadczenia związane z działalnością gospodarczą, organizacja będzie musiała naliczyć i odprowadzić 19-proc. CIT.
DGP przypomina
Osoba prawna musi opodatkować przychód z pracy wolontariusza z tytułu nieodpłatnych świadczeń, tylko gdy angażuje go w działalność biznesową